PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií  Vysokej škole Danubius od roku 2008 na funkčnom mieste odborného asistenta.  V roku 2010 pri príležitosti 5. výročia založenia VŠD jej bola udelená medaila za rozvoj súkromnej vysokej školy. Od 11. februára 2013 zastáva  funkciu dekanky FSŠ VŠD. Dlhodobo sa venuje sociálnej práci ako z hľadiska teoretického, tak aj praktického. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov súvisiacich  s problematikou rozvoja sociálnej práce ako vedeckej disciplíny, s aplikáciou  zabezpečovania kvality sociálnych služieb a taktiež s realizáciou komunitného plánovania. Pracovala v rôznych odborných  komisiách MPSVR SR   Podieľala sa na tvorbe viacerých koncepčných materiálov, ktoré vyplývali z Uznesení vlády SR pre rezort práce sociálnych vecí a rodiny, pre rezort školstva a zdravotníctva. Vo svojej vedecko-publikačnej činnosti sa venuje otázkam  manažmentu sociálnych služieb,  sociálnemu poradenstvu ako aj podmienkam kvality  sociálnych služieb a prevencii vzniku možných rizík pri poskytovaní sociálnych služieb.

Je predsedníčkou vedeckej rady FSŠ, členkou Vedeckej rady VŠD, členkou Rady pre kvalitu vzdelávania na vysokých školách,  vedúcou redaktorkou časopisu Revue spoločenských a humanitných vied, členkou redakčného kolektívu časopisu Sociálno-zdravotnícke spektrum, členka dozornej rady Nadačního fondu pro celoživotní a resocializační vzdělávání Hradec Králové.

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Profesionálna kariéra
1977 – 1982 Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach 1983 – 2008 Univerzita P.J. Šafárika – Katedra psychológie v Prešove 2008 – Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

Vzdelanie
1977 – Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach – jednoodborová psychológia
1977 – 1982 – účelová ašpirantúra na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach v odbore sociálna psychológia
2005 – habilitácia na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna práca
2008 – inaugurácia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca

Ocenenia
Cena dekana FF UPJŠ k životnému jubileu Cena dekana PgF KU v Ružomberku k životnému jubileu Uznanie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera k príprave Zákona o sociálnej práci

Pedagogické zameranie:
Sociálna psychológia pre sociálnu prácu
Psychopatológia pre sociálnu prácu
Sociálna práca v mediácii a probácii
Sociálna práca s rizikovým klientom
Sociálna práca s dlhodobo chorými klientmi
Semináre k bakalárskej a diplomovej práci