JUDr. Robert Lindenthal

Právo

Je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (1998). V roku 2016 získal postgraduálny certifikát z európskeho práva na University of London. V súčasnosti pracuje ako právny úradník na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP v Bruseli. Venuje sa politike jednotného trhu, voľnému pohybu tovaru v oblastiach neharmonizovaných právom Únie a posudzovaniu individuálnych sťažností a prípadov porušenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie členskými štátmi EÚ. V minulosti pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR v oblasti medzinárodného práva verejného a neskôr európskeho práva, niekoľko rokov ako zástupca riaditeľa medzinárodnoprávneho odboru MZV SR. Neskôr pôsobil ako právny poradca Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Od roku 2008 pracuje v Európskej komisii, kde sa najprv špecializoval ako právnik pre implementáciu nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (nariadenie REACH). Absolvoval advokátske skúšky. Je členom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: