Dostupnosť liekov na Slovensku

Prvé skúsenosti s mimoriadnymi objednávkami liekov a reguláciou vývozu
 • 20. júna 2017
 • Bratislava - Hotel Chopin, Galvaniho 28
 • od 110 €
Program konferencie

Niekto ho označuje za systémovú zmenu distribučného reťazca pri dodávaní kategorizovaných liekov. Niekto ako zákonom vyžiadanú zmenu biznis modelu dodávok liekov. Iní ho charakterizujú ako efektívny nástroj zabezpečenia lieku pacientovi. A sú aj takí, ktorí kvôli nemu zvažujú opustiť trh Slovenskej republiky.

Systém mimoriadnych objednávok liekov. V spojení s novou úpravou vývozu kategorizovaných liekov zamestnáva mysle mnohých z nás.

Jeho účel je jasný – pacienti by nemali byť vydaný napospas nedostupnosti liekov. Dosiahnutie účelu však vytrápilo nejedného MAHa – ak sa detailne začítal do zákonnej úpravy. Ako riešiť konfliktné situácie právnej úpravy?

SPOLOČNE BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE NA OTÁZKY:

 • Hľadanie účelu právnej normy v prípade jej nejednoznačných formulácií  – o čo sa oprieť?
 • Faktická realita vs. právna sterilita vzťahov realizujúcich sa v rámci distribučného reťazca a aké sú jej odrazy vo fungovaní farmapriemyslu
 • Je MAH (s požehnaním zákonodarcu) vydaný napospas strážcovi hospodárskej súťaže?
 • Ako preukázať dodanie kategorizovaného produktu lekárni, ktorá ho vydá pacientovi?
 • MAH s veľkodistribučným povolením: liekový Dr. Jekyll / Mr. Hyde? Čo znamená „rozsah“ zaobchádzania s liekmi v kontexte povinnosti dodať kategorizovaný produkt do 24 hodín od jeho objednania lekárňou?
 • ISMOL: Good Idea Slovakia?
 • Čo sme sa naučili z prvých mesiacov účinnosti systému mimoriadneho objednávania liekov?
 • Check list charakteristík ISMOL-u a kritický pohľad na jednotlivé podmienky pre jeho fungovanie
 • Čo zafungovalo a na čo zákonodarca naopak nestihol myslieť pri príprave zákonnej úpravy?
 • Čo vieme vylepšiť na aktuálnom stave a aká je prognóza ďalšej úpravy?v

Dostupnosť liekov na Slovensku

Program konferencie - Dostupnosť liekov na Slovensku

1. Blok: Prvý blok
08:00 - 08:45

Registrácia účastníkov

08:45 - 09:00

privítanie, otvorenie konferencie

2. Blok: AKO DEFINOVAŤ DOSTUPNOSŤ A KTO JU MÁ FAKTICKY ZABEZPEČIŤ?

Ing. Vladimír Petrovič

Základné princípy novely o dostupnosti liekov a výsledky od jej platnosti

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

Dostupnost léčiv jako naplnění ústavně garantovaného práva na zdravotní péči

diskusia

10:30 - 11:00

Coffee break

3. Blok: DOSTUPNOSŤ A ISMOL V DETAILE DENNEJ PRAXE - 1.
11:00 - 12:00

PharmDr. Ondrej Sukeľ (Slovenská lekárnická komora, prezident)

Aplikačná prax novely zákona o liekoch z pohľadu lekárnika

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

… na to sa asi nemyslelo. Vybrané “formálne?” nejasnosti zákona o liekoch

12:00 - 13:00

obed

4. Blok: SLOBODA POHYBU TOVARU / HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ V OPTIKE OSOBITNEJ ÚPRAVY VÝVOZU KATEGORIZOVANÉHO LIEKU
13:00 - 14:00

JUDr. Robert Lindenthal

Obmedzenia vývozu liekov medzi členskými štátmi a ich súlad s ustanoveniami Zmluvy o voľnom pohybe tovaru

JUDr. Tibor Menyhart

Súbežné obchodovanie z pohľadu hospodárskej súťaže

5. Blok: DOSTUPNOSŤ A ISMOL V DETAILE DENNEJ PRAXE – 2.
14:00 - 16:30

MUDr. Miroslav Lednár

(Ne)dostupnosť liekov a “konflikt princípov” z pohľadu výrobcu

Mgr. Jana Švorčiková

Dostupnost léčivých přípravků v České republice ve světle regulačních mechanismů

coffee break

MUDr. Terézia Szádocka (Asociácia generických výrobcov liečiv GENAS, predsedníčka)

ntný systém z pohľadu generických výrobcov

PharmDr. Ľubica Hladíková

Emergentný systém - čo to znamená v praxi? (pohľad výrobcu a distributéra)

Mgr. Peter Kall

diskusia

záver

Partneri konferencie

Partneri konferencie