Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva

Osobné údaje sú prítomné v celom spektre vzťahov, ktoré sa realizujú v sektore zdravotníctva.
Program konferencie

Popis konferencie

Žiaden iný sektor nevykazuje tak masívnu prítomnosť najcitlivejších osobných údajov a ich zdieľanie medzi viacerými subjektami ako zdravotníctvo. Komplikovanosť dostatočnej úpravy procesov spracovania zvýrazňuje stále citeľnejšia prítomnosť nových technológií a možnosť využiteľnosti dát, ktoré sú výsledkom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Z toho dôvodu je dôležité, aby sa pri uvažovaní nad konkrétnymi otázkami ochrany osobných údajov v detaile zdravotníctva, súčasne riešili aj súvislosti kybernetickej bezpečnosti informačných systémov.

Na konferencii budeme vyhodnocovať prvé skúsenosti s implementáciou pravidiel GDPR a kybernetickej bezpečnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chceme sa zamerať na výzvy, ktoré právna úprava prináša a súčasne identifikovať ohrozenia, či požiadavky, ktoré nie sú možno úplne kompatibilné s procesmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Chceli by sme sa dotknúť aj osobitných oblastí, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú, a ktoré sú vzhľadom na ich špecifickú komplexnosť možno ťažko čitateľné – napríklad klinické skúšanie a ochrana účastníkov skúšania, telemedicína a prístup k údajom pacienta konzultantmi prevádzkovateľa, moderné technológie spracúvajúce biometrické či genetické údaje pacientov.

Cieľ  konferencie

Cieľom konferencie je možnosť spoločnej úvahy a interakcie kľúčových regulátorov, ktoré priamo alebo sprostredkovane zodpovedajú za oblasť spracovania a ochrany osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výsledkom diskusie by mala byť formulácia základných rámcov pre správny postup prevádzkovateľov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Neváhajte a prijmite pozvanie na odbornú konferenciu, ktorá vás obohatí o praktické rady, poznatky a skúsenosti prínosné pre Vašu prax. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD. , riaditeľ
Komora 
pre medicínske právo – MEDIUS

Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva

Program konferencie - Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva

07:45 - 08:30

Registrácia účastníkov

Registrácia prebieha priamo v priestoroch konferencie. Na registráciu potrebujete doklad totožnosti.

08:30 - 08:40

Otvorenie konferencie

Privítanie návštevníkov konferencie a oficiálne otvorenie

1. Blok: Diskusné panely
08:45 - 10:15

I. Diskusný blok

S GDPR sme sa vysporiadali takto (reflexia ambulantného a lekárenského sektoru na vybrané požiadavky ochrany osobných údajov)

MUDr. Elena Prokopová (Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu)

Dieťa/rodič/zákonný zástupca - komplikácie pri spracovaní osobných údajov v pediatrickej ambulancii

MUDr. Peter Makara, MPH (Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva, prezident)

Nové povinnosti, sankcie a riziká pre ambulancie. Ako to všetko zvládnuť?

Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, zadávateľ klinického skúšania)

Pamätá GDPR regulácia aj na klinické skúšanie? - pohľad zadávateľa na problematické momenty ochrany osobných údajov pri klinickom skúšaní

Mgr. Martin Fučík (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, spoločnosť Roche)

GDPR a jeho implementácia vo farmapriemysle

JUDr. Katarína Tomková, PhD. (h&h PARTNERS, advokátska kancelária)

Vedenie zdravotnej dokumentácie a mlčanlivosť - aký vplyv majú osobitné zdravotnícke povinnosti na realizáciu GDPR v zdravotníckej sfére?

JUDr. Lucia Dávidek (Slovenská lekárnická komora)

Ochrana osobných údajov v podmienkach činnosti Slovenskej lekárnickej komory

10:15 - 10:30

Coffee break

Prestávka na kávu a občerstvenie

10:30 - 12:00

II. Diskusný blok

Výzvy spracovania osobných údajov vo veľkom rozsahu a v špecifických situáciách

JUDr. Monika Novotná (skupina Falck, právnik )

Osobitné situácie spracovania OÚ v činnosti záchrannej zdravotnej služby

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA (Asociácia nemocníc Slovenska, právnik)

Hlavné výzvy GDPR v nemocničnej sfére - vizity, poskytovanie informácií blízkym osobám pacienta, poskytovanie informácií médiám, označovanie liekoviek a podobne

Súkromné: Dr. Vladimír Mičieta (Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED, predseda asociácie)

Prístup k štatistickým dátam a otázka presahu na GDPR

Ing. Igor Horvát (RENOMIA, s.r.o., Bratislava, riaditeľ oddelenia špeciálnych projektov a medzinárodného oddelenia)

Možnosti poistenia rizika vyplývajúceho z porušenia predpisov o ochrane osobných údajov

JUDr. Ivana Dolná, LL.M (Asociácia generických výrobcov GENAS)

GDPR - vzťah medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

12:00 - 13:00

Obed

2. Blok: Regulátori
13:00 - 13:40

Mgr. Rebeka Šťastná (hlavný štátny radca, Úrad na ochranu osobných údajov)

Vybrané otázky spracovania osobných údajov v zdravotníctve z pohľadu ÚOOÚ

13:40 - 14:05

Miroslav Odor (Ministerstvo zdravotníctva SR, bezpečnostný manažér)

Ochrana osobných údajov a zákon o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu ministerstva zdravotníctva SR

Ivana Pukajová (Ministerstvo zdravotníctva SR, zodpovedná osoba podľa §44 zákona č. 18/2018)

Ochrana osobných údajov a zákon o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu ministerstva zdravotníctva SR

14:05 - 14:30

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

Naše skúseností so zavádzaním GDPR do praxe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - vybrané otázky

14:30 - 14:45

Diskusia

14:45 - 15:00

Coffee break

Prestávka na kávu a občerstvenie

15:00 - 15:25

Ing. Ivan Chynoradský (Národné centrum zdravotníckych informácií, vedúci odboru IT bezpečnosti)

Regulácia prístupu zdravotníckych pracovníkov do údajov v EZK a limity sprístupňovania dát tretím osobám

15:25 - 15:50

Mgr. Katarína Kováčová (konzultant v klinickom skúšaní a GCP audítor a školiteľ – Kovac services s. r. o.)

GDPR a klinické skúšanie - dopad na informácie v informovanom súhlase

15:50 - 16:15

pplk. Blažej Lippay, M.A., PhD. (Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ kancelárie úradu)

Kybernetická bezpečnosť

16:15 - 16:40

Diskusia

16:40 - 16:45

Záver

Ukončenie konferencie

Partneri konferencie

Partneri konferencie