MUDr. Elena Prokopová

Medicína, Zdravotníctvo

MUDr. Elena Prokopová absolvovala štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana LF UK. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala špecializačnú skúšku v odbore pediatria a špecializačnú skúšku v certifikovanej pracovnej činnosti Klinické skúšanie liekov. V roku 1997 začala pracovať na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB. Od roku 2005 pracuje ako všeobecná lekárka pre deti a dorast v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Jej pracovisko PRO BABY s.r.o. je akreditovaným výučbovým pracoviskom SZU v špecializačnom odbore pediatria. Dňa 1. 4. 2017 bola ministrom zdravotníctva SR menovaná za  hlavnú odborníčku MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast. Je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS. Má za sebou bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Dieťa/rodič/zákonný zástupca – komplikácie pri spracovaní osobných údajov v pediatrickej ambulancii

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: