JUDr. Lucia Dávidek

Farmácia, Legislatíva

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave od roku 2007 vykonávajúci vlastnú advokátsku prax so zameraním na oblasť právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä lekárenskej a vzťahov s tým súvisiacich, podmienok výkonu zdravotníckeho povolania, pôsobnosti stavovských organizácií v zdravotníctve, v rámci ktorej sa zároveň venuje legislatívnej činnosti na poli právnych noriem týkajúcich sa zdravotníctva. Uvedené predstavuje len najčastejšie poskytované právne služby. Je autorom viacerých odborných článkov a prednášok venujúcich sa najmä problematike poskytovania lekárenskej starostlivosti, výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut a aktuálnemu legislatívnemu prostrediu.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Ochrana osobných údajov v podmienkach činnosti Slovenskej lekárnickej komory

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: