JUDr. Katarína Tomková, PhD.

Právo

V roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala aj v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva.

V súčasnosti pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, je autorkou mnohých odborných článkov, spoluautorkou komentára Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2022), spoluautorkou komentára Zákona o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (Wolters Kluwer 2019), poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Zameriava sa na zastupovanie držiteľov v námietkových konaniach v rámci kategorizačných konaní a zastupovania v súdnych konaniach proti rozhodnutiam MZ SR v kategorizačnom konaní. Venuje sa aj problematike právnej úpravy reklamy liekov a zdravotníckych pomôcok.