JUDr. Katarína Tomková, PhD.

Právo

Mgr. Katarína Tomková v roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva pre informačný portál www.pravo–medicina.sk a www.medius.sk. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONE – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P. J. Šafárika, a tiež medzinárodná konferencia Reprodukčné zdravie ŽENY v centre záujmu (2014).


Vzdelanie

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul bakalár práv – Bc.
  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2015), titul magister práv – Mgr.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Zásady úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia s focusom na off label