MEA, osobitná cenová regulácia, výnimky, vyrovnací rozdiel. Chcete rozumieť novej úprave v zákone 363/2011 Z.z.?

  • 24. novembra 2022
  • online platforma MS Teams
  • 160€
Program workshopu

NOVÁ PLATFORMA „PharmaUpdate“ PRÁVE ZAČÍNA!

Týmto webinárom štartujeme odbornú platformu „PharmaUpdate“, na ktorej budeme niekoľkokrát v priebehu roka debatovať o  špecifikách farmaceutického práva so zameraním na témy týkajúce sa zákona o liekoch, zákona o úhradách, ale aj na ďalšie témy, ktoré sa dotýkajú aktérov pôsobiacich vo farma priemysle. Srdečne Vás pozývame! A o čom budeme hovoriť na našom prvom webinári?

Novela zákona 363/2011 Z.z. významným spôsobom rozčerila hladinu kategorizačných vôd. Ľahko zapamätateľné číslo novely (266/2022 Z.z.) nie je zďaleka jediným dôvodom, aby sme tomuto predpisu venovali patričnú pozornosť. Poznáte nové pojmy v zákone a ich odraz v jednotlivých vzťahoch vyplývajúcich zo zákona? Novela zásadným spôsobom prepracovala MEA režim a presunula na ministerstvo iniciatívu pri dohodovaní zmluvných podmienok, za ktorých budú kategorizované nákladné lieky. I keď medzi riadkami, ale predsa si silné právo vstupovať do uzatvárania zmluvy medzi MZ SR a držiteľom zachovali aj zdravotné poisťovne. Na čo si dať pozor pri zmluve s MZ SR a v čom ostala súčasná úprava nejasná? Je možné uzatvoriť zmluvu aj so zdravotnou poisťovňou? Aký je vzťah novely k centrálnym nákupom realizovaným zdravotnými poisťovňami?

Ďalšiu novinku predstavuje režim rozhodovania o osobitnej cenovej regulácii pre vybrané druhy liekov. V čom sa tento režim odlišuje od „štandardného“ zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a ako by mal vyzerať samotný proces rozhodovania o osobitnej regulácii?

K tretiemu okruhu pozitívnych noviniek patrí revolúcia v rozhodovaní o výnimkách (osobitné úhrady podľa § 88) a zaangažovanie Úradu pre dohľad do procesu spravodlivého rozhodovania poisťovní o schválení tejto liečby. Na druhej strane nastavenie režimu zachovania pomeru úhrady poisťovne a pacienta (§ 89) prezentuje nedotiahnutú domácu úlohu zo strany zákonodarcu a potenciálny chaos, ak nedôjde k jeho novele – vysvetlíme prečo.

Dočkali sme sa aj procesných úprav a stanovenia pravidiel komunikácie medzi držiteľom a ministerstvom. Samotnou kapitolou sú prechodné ustanovenia a reflexia na podmienené kategorizované lieky. Čo s nimi a ako sa budú riešiť doposiaľ neurčené vyrovnacie rozdiely? Na čo by sa mal pripraviť MAH a aká tranzícia tieto lieky čaká?

Celý program webinára si môžete prečítať nižšie. Ak Vám už teraz napadá otázka, ktorá sa Vám spája s danou témou, pošlite nám ju vopred na office@medius.sk.


KEDY A KDE?

Termín: 24.11.2022 (štvrtok) od 9.00 do 13.00

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený predovšetkým pre farmaceutické spoločnosti, distribútorov a ďalších stakeholderov, ktorých činnosť sa týka kategorizačného konania.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 160 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


SPÍKRI

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Prednášajúci je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo, autor mnohých odborných článkov, vedúci autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2022), spoluautor komentára Zákona o reklame (Wolters Kluwer 2021). Poskytuje poradenstvo subjektom farmaceutického priemyslu, predovšetkým v rámci kategorizačného konania, klinického skúšania, reklamy liekov a právnych aspektov interakcií priemyslu s odbornou a pacientskou verejnosťou. Často participuje na príprave legislatívnych návrhov a pripomienok pri tvorbe právnych predpisov. Vykonáva aj edukačnú činnosť na LF UPJŠ a SAK. Je členom Etickej komisie pre klinické skúšanie liekov zriadenej MZ SR, ako aj členom Etickej komisie ÚDZS.)

MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC
(Prednášajúci študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Od 1.1.2022 je povereným riaditeľom NIHO.)

JUDr. Katarína Tomková, PhD.
(Prednášajúca je advokátka v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo, autorka mnohých odborných článkov, spoluautorka komentára Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2022), spoluautorka komentára Zákona o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (Wolters Kluwer 2019). Poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Zameriava sa na zastupovanie držiteľov v námietkových konaniach v rámci kategorizačných konaní a zastupovanie v súdnych konaniach proti rozhodnutiam MZ SR v kategorizačnom konaní. Venuje sa aj problematike právnej úpravy reklamy liekov a zdravotníckych pomôcok.)


ČO JE „PharmaUpdate“ A ĎALŠIE TERMÍNY

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS a advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS s názvom “PharmaUpdate”. Cieľom tejto platformy je upozorňovať na legislatívne novinky týkajúce sa zákona o liekoch, zákona o úhradách a s nimi súvisiacich predpisov a vysvetľovať často odťažité pojmy farmaceutického práva zrozumiteľným spôsobom. V rámci odborných podujatí PharmaUpdate sa budeme zamýšľať nad bielymi alebo zmätočnými miestami na mape „farma“ legislatívy a hľadať spôsoby, ako nimi bezpečne preplávať.

Témy pre PharmaUpdate môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia PharmaUpdate.

Termíny odborných webinárov na rok 2023 sú nasledovné: 16.2.2023, 22.6.2023 a 15.11.2023. Ak Vás tento formát zaujíma, rezervujte si miesto už teraz na office@medius.sk a my Vám na Vami rezervovaný termín poskytneme „early bird“ zľavu vo výške 10% z registračného poplatku.

MEA, osobitná cenová regulácia, výnimky, vyrovnací rozdiel. Chcete rozumieť novej úprave v zákone 363/2011 Z.z.?

Program workshopu - MEA, osobitná cenová regulácia, výnimky, vyrovnací rozdiel. Chcete rozumieť novej úprave v zákone 363/2011 Z.z.?

1. Blok: Nový režim MEA v zákone o úhradách + vybrané otázky cenotvorby v optike zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta (I. Humeník)
09:00 - 09:10

Otvorenie a organizačné info

09:10 - 10:15

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Nové a upravené pojmy v zákone o úhradách a ich odraz v zákone. Vysvetlenie konceptu zmluvy medzi MZ SR a MAH za účelom zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a/alebo zmeny znakov referenčnej skupiny. Rozdiel medzi MEA a inými zmluvami. Spôsob kontraktácie a postavenie zdravotných poisťovní pri „vylaďovaní“ textu zmluvy. Obsah zmluvy a jej podstatné náležitosti. Dôsledky zaradenia prvého generika/biosimilaru do RF s liekom s MEA.

2. Blok: Rola NIHO v MEA (M. Staňák)
10:15 - 10:45

MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC (riaditeľ Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO))

Rola NIHO v procesoch uzatvárania MEAs medzi MZ SR a MAH, zahŕňajúc otázky prerušenia a doplnenia konania, respektíve rozhodnutia. Hlavnou témou budú NIHO hodnotenia, ktoré slúžia ako podklad pre MEA.

10:45 - 11:00

Diskusia

11:00 - 11:15

Prestávka

3. Blok: Lieky s osobitnou cenovou reguláciou / Procesné otázky / Prechodné ustanovenia (I. Humeník, K. Tomková)
11:15 - 12:45

JUDr. Katarína Tomková, PhD. (h&h PARTNERS, advokátska kancelária)

Dôvody pre osobitnú cenovú reguláciu. Náležitosti rozhodnutia ministerstva a povinnosti MAH informovať MZ SR o podstatných zmenách. Kde je pes zakopaný pri problémoch s pravidlom zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta (§ 89)? Na čo by sa mali MAH-ovia pripraviť a prečo je zákon treba zmeniť? Zmeny pri výnimkách, úloha ošetrujúceho lekára, stanovenie pravidiel pre poisťovňu a nová úloha Úradu pre dohľad. Prechodné ustanovenia v zákone a postup pre lieky s (doterajšou) podmienenou úhradou. Povinnosť uzavrieť zmluvu s MZ SR a riziko úhrady nákladov liečby. Určovanie vyrovnacieho rozdielu.

12:45 - 13:00

Diskusia