JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h partners. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti, členom World Association for Medical Law (WAML), členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS, členom redakčnej rady odborného časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Okrem advokátskej praxe sa venoval aj akademickej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde videol predmet Medicínske právo. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. v rámci svojej praxe pôsobil aj vo viacerých neziskových organizáciách (Inforoma, Slovenský Helsinský Výbor, Občan a Demokracia, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj).

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Off label a marketing: Právne limity informovania preskriptorov a pacientov o možnostiach off label liečbe

Kontakty na spíkra: