JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 mu bol udelený titul JUDr. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach založil a viedol predmet „Klinika medicínskeho práva“. Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj vzdelávaniu a prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Bol členom pracovnej komisie na MZ SR pri príprave novely zákona o liekoch týkajúcej sa prevzatia Nariadenia 536/2014 o klinickom skúšaní do právnej úpravy 362/2011 Z. z. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva a od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. Počas roku 2022 bol členom Etickej komisie pre klinické skúšanie liekov zriadenej MZ SR; členstva sa vzdal v januári 2023 z dôvodu etickej výhrady voči postupu MZ SR v kauze nedôvodného odvolania iného člena EKKS. Je členom Etickej komisie ÚDZS.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: