JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 mu bol udelený titul JUDr. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach založil a viedol predmet „Klinika medicínskeho práva“. Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj vzdelávaniu a prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Bol členom pracovnej komisie na MZ SR pri príprave novely zákona o liekoch týkajúcej sa prevzatia Nariadenia 536/2014 o klinickom skúšaní do právnej úpravy 362/2011 Z. z. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva a od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. V januári 2022 bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Highlighty novely (nielen) zákona o liekoch, ktoré by rozhodne nemali uniknúť vašej pozornosti

 • mechanizmus zabránenia reexportu humánnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov a s tým súvisiace doplnenie povinností distribútora
 • zmeny v internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok
 • zmeny v časti týkajúcej sa transfúznych liekov
 • veľa hluku a nakoniec ticho? – aký je aktuálny právny stav v off label používaní liekov?
 • predpisovanie a výdaj humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok po novom
 • zákaz odporúčať pacientovi lekáreň, kde si môže lieky vybrať
 • odškodnenie po nežiadúcich účinkoch očkovania proti COVID-19 prevzal štát – čo to znamená pre MAH-ov, poskytovateľov a pacientov a aký je dopad na náhrady škody pri nežiadúcich účinkoch liekov ako takých?
 • veterinárne lieky, klinické skúšanie liekov a úpravy v zdravotníckych pomôckach
 • nové či upravené správne delikty
 • novinky týkajúce sa zákona o reklame a zákona o vysielaní a retransmisii v nadväznosti na implementáciu ustanovení nariadenia (EÚ) č. 2019/6 vzťahujúcich sa na reklamu veterinárnych liekov
 • zmeny v správnych poplatkoch
 • kedy bude čo účinné? – zoznámte sa s postupným nadobúdaním účinnosti zákona 532/2021 Z. z.

Kontakty na spíkra: