Zdravotná dokumentácia – právne a praktické otázky jej vedenia a sprístupňovania v nemocničných zariadeniach

 • 7. júna 2023
 • online platforma MS Teams
 • 129€
Program workshopu

„FÓRUM NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“ SI PRE VÁS PRED LETOM PRIPRAVILO EŠTE JEDEN WEBINÁR – SRDEČNE VÁS NAŇHO POZÝVAME!

Zdravotná dokumentácia – jedna z top tém zdravotníckeho práva, ktorá má súčasne najužší vzťah k forenzným aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hoci sú obsahom zdravotnej dokumentácie (ZD) odborné medicínske informácie vzťahujúce sa k zdraviu pacienta, pravidlá jej vedenia a sprístupňovania sú predmetom prísnych právnych podmienok. Nejde teda len o to, „čo“ zapisovať, ale aj „či“ a „ako“. Navyše majú informácie v ZD vo väčšine prípadov povahu osobitnej kategórie osobných údajov pacienta, čo je dôvodom na zvýšenie pozornosti pri jej vedení. Aktuálna právna úprava už nestačí s dychom za technickými možnosťami a potrebami zdravotníctva a to môže prinášať stále väčšie rozpory medzi „law in books“ a „law in action“.

Prijmite pozvanie na odbornú debatu o tom, čo súčasné legislatívne rámce pre vedenie ZD znamenajú, v čom sa skrývajú najväčšie právne riziká a prečo je dôležité tejto téme v praxi fungovania zdravotníckeho zariadenia venovať neustálu pozornosť.


Termín: 7.6.2023 (streda) od 9.00 do 13.15

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

JUDr. Tomáš Husovský
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
(Lektor je riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár Bratislavského samosprávneho kraja)

Ing. Peter Čvapek, MBA
(Lektor je generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR)

Mgr. Rozália Ovári
(Lektorka je poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu v NCZI)

JUDr. Bc. Pavel Štukovský
(Lektor je biznis analytik a expert na zdravotnícku legislatívu v NCZI)


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie, zamestnancom Ministerstva zdravotníctva SR a samosprávnych krajov, ako aj zamestnancom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 129 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 10% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

 

ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

 • Kľúčové právne rámce vedenia zdravotnej dokumentácie /JUDr. Ivan Humeník, PhD./ 
  • ZD ako súbor citlivých údajov – súvis medzi režimom zákona o zdravotnej starostlivosti a zákonom o ochrane osobných údajov
  • Kto zodpovedá za vedenie ZD? Poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník?
  • Formy vedenia ZD – eZdravie, písomná forma a elektronická forma a aké komplikácie súčasný režim vyvoláva v praxi – čo je originál ZD a čo sú len „odpisy“; ktorý zdroj by mal byť/môže byť predmetom kontroly?
  • Umožňuje legislatíva už len výlučne elektronické vedenie ZD?
  • Čo je obsahom ZD a prečo je dôležité rozlišovať, čo do ZD patrí a čo je už nad jej rámec – pracovné poznámky zo psychoterapeutického sedenia či pomocné poznámky pacienta pri diagnostických testoch – aj toto patrí do ZD?
  • Nahrávanie pacienta – áno či nie? Je nahrávka súčasťou ZD a aké praktické dôsledky to môže mať na poskytovateľa?
  • Zákaz vstupu pacientovi do dokumentácie (a rozdiely voči reštrikčnému záznamu). Vzťahuje sa možnosť zákazu aj na zákonných zástupcov pacienta? Reštrikčný záznam v eZdraví, zápis informácie o samovražedných sklonoch a do tretice aj zápis o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva.
  • Ako robiť opravy v ZD (postup v závislosti od foriem vedenia)?
 • Praktické otázky vedenia ZD s presahom na kontrolné kompetencie regulátorov a forenzné aspekty /JUDr. Tomáš Husovský/
  • Poskytovanie údajov zo ZD a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel? Prehľad oprávnených subjektov s právom vstupu do ZD a postup pri poskytovaní/sprístupňovaní v závislosti od formy vedenia ZD.
  • Špecifické situácie: rozvedení rodičia – komu sprístupniť a komu nie? Čo všetko zo ZD môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu?
  • Znalec a ZD.
  • Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadal pacient, polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
  • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie ZD, na čo si dať pri kontrole pozor a aké sankcie môžu byť uložené (aj v nadväznosti na trestnoprávne aspekty nesprávne vedenej ZD)?
  • ZD ako významný nástroj ochrany poskytovateľa – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých ZD zohrala dôležitú úlohu.
 • Ako to vidí regulátor
  • MUDr. Tomáš Szalay, PhD. /Bratislavský samosprávny kraj/
   • Úlohy samosprávneho kraja týkajúce sa zdravotnej dokumentácie.
   • Na čo sa pacienti sťažujú a odkiaľ prichádza najviac podnetov?
   • Najčastejšie sa vyskytujúce pochybenia poskytovateľov týkajúce sa zdravotnej dokumentácie.
  • Ing. Peter Čvapek, MBA /MZ SR/
   • Formy vedenia zdravotnej dokumentácie a prístupy k jej kontrole zo strany MZ SR.
   • Je možné viesť zdravotnú dokumentáciu už len v elektronickej podobe?
   • Úlohy MZ SR vo vzťahu k správnemu vedeniu zdravotnej dokumentácie a najdôležitejšie výstupy z vykonaných kontrol.
   • Usmerňovanie správneho vedenia zdravotnej dokumentácie – nové usmernenie alebo podzákonný predpis?
  • Mgr. Rozália Ovári ・ JUDr. Bc. Pavel Štukovský /NCZI/
   • Dnes a zajtra – aké sú plány vo vzťahu k podpisovaniu informovaných súhlasov do tabletu? Bude takto podpísaný informovaný súhlas spĺňať požiadavku písomnej formy?
   • Čo všetko sa dá „vložiť“ do EZK?
   • Aké sú plány vo vzťahu k elektronizácii vedenia zdravotnej dokumentácie? Dá sa už dnes robiť konverzia pôvodne písomného záznamu/dokumentu takým spôsobom, aby sa takýto záznam následne uložil do EZK?
   • Na čom momentálne NCZI s presahom na vedenie zdravotnej dokumentácie pracuje a kedy budú môcť poskytovatelia tieto výstupy využívať vo svojej praxi?

ĎALŠIE TERMÍNY „FNP“

Témy pre FNP môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia FNP. Posledné diskusné stretnutie FNP v tomto roku sa uskutoční 4.10.2023.

Zdravotná dokumentácia – právne a praktické otázky jej vedenia a sprístupňovania v nemocničných zariadeniach

Program workshopu - Zdravotná dokumentácia – právne a praktické otázky jej vedenia a sprístupňovania v nemocničných zariadeniach

1. Blok: Kľúčové právne rámce vedenia zdravotnej dokumentácie (I. Humeník)
09:00 - 09:05

Otvorenie a organizačné info

09:05 - 10:15

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

ZD ako súbor citlivých údajov – súvis medzi režimom zákona o zdravotnej starostlivosti a zákonom o ochrane osobných údajov ・ Kto zodpovedá za vedenie ZD? Poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník? ・ Formy vedenia ZD – eZdravie, písomná forma a elektronická forma a aké komplikácie súčasný režim vyvoláva v praxi – čo je originál ZD a čo sú len „odpisy“; ktorý zdroj by mal byť/môže byť predmetom kontroly? ・ Umožňuje legislatíva už len výlučne elektronické vedenie ZD? ・ Čo je obsahom ZD a prečo je dôležité rozlišovať, čo do ZD patrí a čo je už nad jej rámec – pracovné poznámky zo psychoterapeutického sedenia či pomocné poznámky pacienta pri diagnostických testoch – aj toto patrí do ZD? ・ Nahrávanie pacienta – áno či nie? Je nahrávka súčasťou ZD a aké praktické dôsledky to môže mať na poskytovateľa? ・ Zákaz vstupu pacientovi do dokumentácie (a rozdiely voči reštrikčnému záznamu). Vzťahuje sa možnosť zákazu aj na zákonných zástupcov pacienta? Reštrikčný záznam v eZdraví, zápis informácie o samovražedných sklonoch a do tretice aj zápis o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva. ・ Ako robiť opravy v ZD (postup v závislosti od foriem vedenia)? ・ Diskusia

10:15 - 10:25

Prestávka

2. Blok: Praktické otázky vedenia zdravotnej dokumentácie s presahom na kontrolné kompetencie regulátorov a forenzné aspekty (T. Husovský)
10:25 - 11:35

JUDr. Tomáš Husovský (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Poskytovanie údajov zo ZD a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel? Prehľad oprávnených subjektov s právom vstupu do ZD a postup pri poskytovaní/sprístupňovaní v závislosti od formy vedenia ZD. ・ Špecifické situácie: rozvedení rodičia – komu sprístupniť a komu nie? Čo všetko zo ZD môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? ・ Znalec a ZD. ・ Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadal pacient, polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník? ・ Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie ZD, na čo si dať pri kontrole pozor a aké sankcie môžu byť uložené (aj v nadväznosti na trestnoprávne aspekty nesprávne vedenej ZD)? ・ ZD ako významný nástroj ochrany poskytovateľa – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých ZD zohrala dôležitú úlohu. ・ Diskusia

11:35 - 11:45

Prestávka

3. Blok: Ako to vidí regulátor (T. Szalay, P. Čvapek, P. Štukovský, R. Ovári)
11:45 - 12:10

MUDr. Tomáš Szalay, PhD. (riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár Bratislavského samosprávneho kraja)

Úlohy samosprávneho kraja týkajúce sa zdravotnej dokumentácie. ・ Na čo sa pacienti sťažujú a odkiaľ prichádza najviac podnetov? ・ Najčastejšie sa vyskytujúce pochybenia poskytovateľov týkajúce sa zdravotnej dokumentácie.

12:10 - 12:35

Ing. Peter Čvapek, MBA (generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR)

Formy vedenia zdravotnej dokumentácie a prístupy k jej kontrole zo strany MZ SR. ・ Je možné viesť zdravotnú dokumentáciu už len v elektronickej podobe? ・ Úlohy MZ SR vo vzťahu k správnemu vedeniu zdravotnej dokumentácie a najdôležitejšie výstupy z vykonaných kontrol. ・ Usmerňovanie správneho vedenia zdravotnej dokumentácie – nové usmernenie alebo podzákonný predpis?

12:35 - 13:00

Mgr. Rozália Ovári (poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu v NCZI)

Dnes a zajtra – aké sú plány vo vzťahu k podpisovaniu informovaných súhlasov do tabletu? Bude takto podpísaný informovaný súhlas spĺňať požiadavku písomnej formy? ・ Čo všetko sa dá „vložiť“ do EZK? ・ Aké sú plány vo vzťahu k elektronizácii vedenia zdravotnej dokumentácie? Dá sa už dnes robiť konverzia pôvodne písomného záznamu/dokumentu takým spôsobom, aby sa takýto záznam následne uložil do EZK? ・ Na čom momentálne NCZI s presahom na vedenie zdravotnej dokumentácie pracuje a kedy budú môcť poskytovatelia tieto výstupy využívať vo svojej praxi?

13:00 - 13:15

Záverečná diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu