JUDr. Tomáš Husovský

Právo

V roku 2001 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na tej istej fakulte mu bol v roku 2004 udelený aj titul JUDr. Od roku 2008 vykonáva svoju advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej je zároveň aj partnerom.

Špecializuje sa na oblasť práva obchodných spoločností, podieľal sa na zakladaní desiatok obchodných spoločností so zahraničnou účasťou, zúčastňoval sa fúzií významných podnikov a ich následnej reštrukturalizácie. Bol členom tímov, ktoré uskutočňovali niekoľko auditov (due dilligence) zameraných na finančné, zmluvné a pozemkové otázky. Má bohaté skúsenosti s prevodmi podnikov, ich majetku, ako aj účastí v obchodných spoločnostiach, so zriaďovaním dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek, ako aj s likvidáciou slovenských spoločností. Poskytuje právne poradenstvo súvisiace s riadením obchodných spoločností a ich reorganizáciou.

V rámci obchodného práva sa špecializuje na zmluvné a záväzkové právo, na pomoc slovenským a zahraničným podnikateľom pri získavaní potrebných povolení, licencií a pri ochrane ich podnikania. Poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie podnikateľov v súdnych konaniach vrátane konaní pred Najvyšším súdom. V občianskom práve je jeho prioritnou oblasťou právo nehnuteľností a celá zmluvná oblasť spojená s výberom a spracovaním všetkých potrebných zmlúv.

V rámci právneho poradenstva sa sústreďuje aj na oblasť priemyselných práv, a to najmä na problematiku ochranných známok a dizajnov. V danej oblasti vypracúva potrebné podklady, analýzy a zastupuje klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva a príslušnými súdmi.

Kontakty na spíkra: