Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

  • 10. apríla 2014 - 11. apríla 2014
  • Košice - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta 51
  • 120 €
Program konferencie

Reprodukčné zdravie ženy obsahuje celé spektrum prístupov, ktoré majú rovnaký menovateľ – snahu zabezpečiť realizáciu základných potrieb človeka a jeho najintímnejších túžob. Dnes, kedy je západná civilizácia vystavená zvyšujúcim sa problémom v oblasti prirodzenej reprodukcie sú tieto témy stále väčšou výzvou pre medicínu, bioetiku, psychológiu, či právo. Ako by mala vyzerať komplexná starostlivosť o reprodukčné zdravie, akú úlohu v nej zohráva správna diagnostika a komunikácia medzi lekárom a pacientkou? Aké je právne nastavenie asistovanej reprodukcie a ako by mohla vyzerať jeho právna úprava? Nakoľko môžme disponovať embryami? Aké sú právne riziká domácich pôrodov, hormonálnej antikoncepcie, či rizikových zákrokov v gynekológii a pôrodníctve? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu o reprodukčné zdravie ženy?

 

Prijmite naše pozvanie byť súčasťou tohoto odborného podujatia! Nechajte sa obohatiť zaujímavými názormi a konfrontujte sa s novými výzvami. Prispejte svojou prítomnosťou, svojimi skúsenosťami a vedomosťami do mozaiky odpovedí na otázky praxe.

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Program konferencie - Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

1. Blok: 1. deň - 10. apríl 2014
07:30 - 08:20

Registrácia účastníkov

08:00 - 08:15

Otvorenie konferencie

2. Blok: 1. Doobedňajší blok - Čo je to reprodukčné zdravie?
08:30 - 08:45

prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.

Reprodukčné zdravie ženy-pohľad do histórie

08:45 - 09:00

RNDr. Zuzana Váczy

Demografický vývoj neplodnosti a možnosti zvýšenia úspešnosti liečby

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

09:00 - 09:15

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Reprodukčné zdravie: od uzdravovania časti k chorobe celku? Hľadanie definície zdravia a choroby od prírodných vied po kresťanskú etiku

09:15 - 10:15

diskusia

10:15 - 10:30

coffee break

3. Blok: 2. Doobedňajší blok - Prevencia v starostlivosti o ženské zdravie a zodpovednosť poskytovateľa
10:15 - 10:30

MUDr. Juraj Vančík, CSc. (lekár – kardiológ, býalý riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. )

Multidisciplinárny prístup v zdravotnej starostlivosti o ženské zdravie

10:15 - 11:00

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kröll, PLL M, MA

Which procedures are the most risky in gynaecology - obstetrics practice and what legal consequences negligence might cause?

11:00 - 11:15

MUDr. Nataša Regendová, MPH

Ovariálny hyperstimulačný syndróm - možná komplikácia štandardných postupov IVF - Kazuistika ÚDZS

11:15 - 11:30

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D

Postavenie a úlohy znalca v posudzovaní problémov týkajúcich sa gynekológie a pôrodníctva

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

11:30 - 12:30

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

12:30 - 13:30

Obed

4. Blok: 1. Poobedňajší blok - Asistovaná reprodukcia - výzva pre právo a etiku
13:45 - 14:00

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM

Právo na asistovanou reprodukci jako základní lidské právo?

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

14:00 - 14:15

Dr. Med., Dr. Phil., Dr. Theol. Karl Hunstorfer

Der Status des Embryo. Überlegungen zu den divergierenden Argumenten und Schlußfolgerungen

14:15 - 14:30

em. univ. prof. Dr. Dr.h.c. Werner Wolbert

Nothing is lost. On some arguments in the debate on spare embryos

14:30 - 15:45

diskusia

15:45 - 16:00

diskusia

5. Blok: 2. poobedňajší blok - Surogačné materstvo
16:00 - 16:15

Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp 

Die Diskussion um die Liberalisierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes in Österreich Ethische und familienpolitische Aspekte

16:15 - 16:30

MUDr. Dávid Rumpík

Surogátní mateřství – naše výsledky

16:30 - 16:45

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D

Náhradní mateřství v České republice

16:30 - 16:45

diskusia

17:45 - 18:00

diskusia

6. Blok: 2. deň - 11. apríl 2014
07:30 - 08:20

registrácia úćastníkov

7. Blok: 1. doobedňajší blok - Dá sa nájsť konsenzus v kľúčových otázkach reprodukčnej medicíny?
08:20 - 08:30

otvorenie konferencie

08:30 - 08:45

Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel

Is evangelism moral in healthcare? Good healthcare in the perspective of Catholic Social Teaching

08:45 - 09:00

Msgr. Jean-Louis Bruguès, O.P.

La Conscience. Ce Dieu qui parle au cœur de l’homme

09:00 - 09:30

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceut ako zdravotnícky pracovník a výhrada vo svedomí

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH (Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta SZU)

09:15 - 09:30

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Konflikt práva na súkromie a hodnoty nenarodeného ľudského života v rozhodnutí Ústavného súdu SR: kritická reflexia

09:15 - 10:15

diskusia

10:15 - 10:30

coffee break

8. Blok: 2. doobedňajší blok - Výkony asistovanej reprodukcie na Slovensku
10:30 - 10:45

Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Aktuálne otázky reprodukčnej medicíny v SR

MUDr. Viera Oroszová

10:45 - 11:00

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom

Mgr. Zuzana Zoláková

11:00 - 11:15

MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Problematika viacplodovej gravidity po asistovanej reprodukcii

11:15 - 11:30

Ing. Vladimír Synek, CSc.

Rozprávka o kvalite a morálke a ISO sexu

11:30 - 12:30

diskusia

12:30 - 13:30

obed

9. Blok: 1. Poobedňajší blok - Prirodzenosť ako hodnota v starostlivosti o ženu
13:45 - 14:00

Slavica Karajičić, MPA, MPH

Different perspectives on regulation of assisted reproduction treatments in Serbia and Hungary

14:00 - 14:15

JUDr. Vlasta Formánková

Domácí porody v judikatuře soudů

14:15 - 14:30

Mgr. Iveta Lazorová (Pôrodná asistentka, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.)

Smerovanie pôrodnej asistencie na Slovensku

14:30 - 14:45

Mgr. Hana Celušáková

Význam podpory a rešpektu k žene počas reprodukčného obdobia a dôsledky jeho absencie na psychické zdravie

14:45 - 15:45

diskusia

15:45 - 16:00

coffee break

10. Blok: 2. poobedňajší blok - nové prístupy v nazeraní na ženské reprodukčné zdravie
16:00 - 16:15

prof. Rudolf Klimek, M.D., DrSc., Dr.h.c.

Cesarean biography of cancers

16:15 - 16:30

MUDr. Jozef Bodnár (manažér Diagnostického centra patológie Alpha medical v Košiciach a odborný zástupca)

Úloha diagnostiky a postavenie patológa v prevencii reprodukčného zdravia ženy

16:30 - 16:45

MUDr. Peter Bohuš

Bioptická diagnostika endometriózy

16:45 - 17:45

diskusia

17:45 - 18:00

diskusia

Partneri konferencie