MUDr. Peter Bohuš

Medicína

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárikav Košiciach, odbor Všeobecné lekárstvo (1992).Svoju profesionálnu odbornosť v oblasti patológie potvrdil v roku 1996 a následne 1999, a to získaním špecializácie I. a II. stupňa v oblasti patológie.

Po ukončení štúdia pôsobil dva roky ako sekundárny lekár na oddelení patológie v NsP v Rožňave. Od roku 1994 pôsobil ako lekár na odd. patológie FNsP L. Pasteurav Košiciach, kde od roku 2002 zastával pozíciu primára oddelenia. Od roku 2008 je vedúcim lekárom v modernom cytologickom a bioptickom laboratóriu CytoLab, s.r.o., od 1.11.2013Medicyt, s.r.o.

Je členom Slovenskej lekárskej komory, členom výboru Slovenskej spoločnosti patológov, ako aj členom slovenskej divízie medzinárodnej akadémie patológie (SD-IAP). Zastáva funkciu Krajského odborníka v odbore patologická anatómia.

Počas svojej vedeckej kariéry sa, ako cytologický a bioptický diagnostik, podieľal na zavádzaní diagnostikyLiquid-Based Cytológia do praxe, v súčasnosti pracuje na vyhodnocovaní validity novej metodiky v porovnaní s bioptickým nálezom u konkrétnych pacientiek s onkologickým ochorením maternice. V rámci bioptickej diagnostiky sa, ako uznávaný bioptický diagnostik, intenzívne venuje problematike nádorových ochorení prsníka, vedie centrum imunochemickej diagnostiky HER 2 v Košiciach a v spolupráci s genetickou diagnostikou skúma expresiu vybraných génov pri jednotlivých typoch nádorového ochorenia prsníkov.

V súčasnosti je súčasťou vedeckého tímu v projekteDobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu diagnostických postupov a metód v rámci včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení u žien (ITMS:26210120098).

 

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: