JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Právo

Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998. V roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a v roku 2004 získal odbornú spôsobilosť – Ohodnocovanie majetku podnikov.

V rokoch 1998-1999 pracoval ako samostatný odborný radca na Exekútorskom úrade v Košiciach, v rokoch 1999-2002 ako právnik Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracovisko Košice. Od júna 2002 pracuje v spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca ako právnik a vedúci Odboru právneho, personalista a člen vedenia spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca a.s.1. súkromná nemocnica.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Hlavné výzvy GDPR v nemocničnej sfére – vizity, poskytovanie informácií blízkym osobám pacienta, poskytovanie informácií médiám, označovanie liekoviek a podobne