Miroslav Odor

IT, Legislatíva

Narodil sa v roku 1976. Od roku 1999 pracoval ako operátor IS senior v Tatra banke (Bratislava). Od roku 2012 pracoval ako IT manažér pre G4S Technology Solutions s.r.o., kde zodpovedal za prevádzku a súlad s IT a telekom definovanými globálnymi štandardmi G4S materskou spoločnosťou založených na základe normy ISO/IEC 2700x. Zároveň zodpovedal za bezpečnosť a definovanie politiky IKT, vykonával analýzy, návrhy efektívnych a účinných odporúčaní na zlepšenie bezpečnosti procesov.

Od roku 2015 do 2017 pracoval ako IT manažér/IT service manažér pre Asseco Solutions a.s., kde definoval a aplikoval IKT stratégie, politiky, štandardov a procedúr spoločnosti. Pripravoval tiež podklady pre audity, zhodu a hodnotenie oddelenia IT.

Od roku 2017 je bezpečnostným manažérom na Ministerstve zdravotníctva SR v Bratislave. Zaoberá sa výkonom dohľadu nad plnením základných povinností z požadovaných právnych noriem.

Jeho pracovnou náplňou je aj:

▪  Usmerňovanie útvarov ministerstva a organizácií v pôsobnosti ministerstva pri dodržiavaní bezpečnosti informačných systémov v zmysle požadovaných právnych noriem

▪  Realizácia technických, organizačných a personálnych opatrení a spracovanie súvisiacej povinnej dokumentácie v zmysle požadovaných právnych noriem

▪  Vedenie a aktualizácia dokumentácie na zaistenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

▪  Predkladanie výročných správ o stave a plnení informačnej bezpečnosti vedeniu úradu

▪  Členstvo v komisiách a pracovných skupinách na ochranu osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

▪  V rámci rozsahu svojej činnosti zabezpečovanie individuálnych a kolektívnych školení pre zamestnancov ministerstva

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Ochrana osobných údajov a zákon o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu ministerstva zdravotníctva SR

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: