Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

  • 11. apríla 2013 - 12. októbra 2018
  • Košice - Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie
  • 0 €
Program konferencie

Čo je základom pre zdravé fungovanie vzťahov v slovenskom zdravotníctve? Rešpektuje súčasné nastavenie nejaké princípy? Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Program konferencie - Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

1. Blok: 1. deň - 11. apríl 2013

registrácia účastníkov

2. Blok: Doobedňajší blok - Kto/Ako/Akú legislatívu tvoríme v oblasti zdravotníctva?

otvorenie konferencie

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Ciele a vízie slovenského zdravotníctva

Ing. Vladimír Petrovič

MUDr. Miroslav Mikolášik

Tvorba zdravotníckej legislatívy v EÚ a jej dopad na Slovensko

JUDr. Mgr. Jana Srníková

Môže občan ovplyvniť legislatívny proces na Slovensku?

JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

diskusný panel

JUDr. Ondrej Škodler

MUDr. Peter Bandura, PhD.

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA (Asociácia nemocníc Slovenska, právnik)

coffee break

3. Blok: 2. doobedňajší blok - Kto platí za zdravotnú starostlivosť (má solidarita svoje hranice)?

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Kto rozhoduje o pacientovi na konci života? Právne aspekty ekonomických determinantov starostlivosti o terminálne chorých

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.

Princíp solidarity v liekovej politike

Mgr. Martin Schimmer (partner 2 Martins Legal, advokátska kancelária)

Princip solidarity jako metoda přerozdělení prostředků, ze kterých je financováno zdravotnictví – právní zakotvení a jeho limity, rozhodování o těchto prostředcích, aneb chrání právo i zájmy konkrétních osob?

JUDr. Jana Marečková

Oliver Rácz, Prof., M.D., Ph.D.

diskusný panel

obed

obed

prezentácia generálneho partnera konferencie

MUDr. Marián Kollár

Postavenie pacienta vo verejnom zdravotníctve

JUDr. Katarína Belešová, MPH

Obmedzovanie práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti z finančných dôvodov

PharmDr. Ondrej Sukeľ (Slovenská lekárnická komora, prezident)

Analýza legislatívneho vývoja v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti od roku 1989

Súkromné: Dr. Vladimír Mičieta (Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED, predseda asociácie)

diskusný panel

MUDr. Jozef Weber

coffee break

4. Blok: 2. poobedňajší blok - Poskytovateľ = podnikateľ? Pacient = klient/spotrebiteľ?

doc. JUDr. Ján Drgonec, CSc.

Princíp spravodlivosti vo vzťahu lekára a pacienta

prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

Reflexia lieku v trhovom prostredí zdravotníctva

PharmDr., Ing. Ivona Malovecká

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Clara pacta, boni amici - "zmluvnosť" vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Mgr. Tomáš Lipták

Ing. Vladimír Synek, CSc.

Non aes sed fides! Alebo naopak?

Ing. Vladimír Synek, CSc.

diskusný panel

Ing. Vladimír Synek, CSc.

záver konferenčného dňa

5. Blok: 2. deň - 12. apríl 2013

registrácia účastníkov

6. Blok: 1. doobedňajší blok - Princíp autonómie vo vzťahu lekár - pacient

otvorenie konferencie

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Vývoj etického vzťahu pacienta a lekára

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Princip autonomie nebo navazování důvěry ve vztahu pacienta a lékaře? Přehodnocení některých moderních trendů v bioetických teoriích

Prof. JP van Dijk MD PhD LLM

Prenos autonómie pacienta do právnej úpravy v Holandsku

doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD.

diskusný panel

Mgr. Adriána Jesenková, PhD.

Mgr. Adriána Švirková

coffee break

7. Blok: 2. doobedňajší blok - Nové - na pacienta orientované princípy

Ing. arch. Radoslav Herda

Má byť zdravotníctvo orientované na službu, alebo na pacienta?

MUDr. Darina Sedláková, MPH

Princíp vyrovnávania podmienok pre život. Svetová správa o zdravotnom postihnutí a jej implikácie pre Dohovor OSN

JUDr. Lucia Madleňáková

„Výhrada“ pacienta ve formě dříve projeveného přání a nová úprava v zákoně o zdravotních službách

doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.

diskusný panel

Mgr. Iveta Lazorová (Pôrodná asistentka, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.)

PhDr. Mária Humeníková

obed

8. Blok: 1. poobedňajší blok - Kto a za čo nesie(me) právnu zodpovednosť?

obed

prezentácia generálneho partnera konferencie

Dr. Gijs van Dijck LL.M.

Kto sa bojí žaloby?

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM

Informovaný souhlas jako waiver?

MUDr. Branislav Sepeši

Odhalenie medicínskej chyby ako súčasť transparentného vzťahu lekára s pacientom

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

diskusný panel

Mgr. Petra Melotíková

MUDr. Mgr. Jolana Těšínová

coffee break

9. Blok: 2. poobedňajší blok - Je Dohovor o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím živým nástrojom alebo iba formálnym dokumentom?

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Zmysel života onkologicky chorých adolescentov. Možnosti využitia logoterapie vo vzťahu lekár-pacient

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Problematika nedobrovoľných hospitalizácií a liečby z hľadiska absolútneho zákazu zlého zaobchádzania s človekom so zdravotným postihnutím

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

diskusný panel

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

záver konferenčného dňa

Partneri konferencie