doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Medicína

Milan Dragula vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia pracoval dva roky ako asistent na Katedre fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK), potom ako sekundárny lekár na Chirurgickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice (MFN). V roku 1978 získal atestáciu v odbore chirurgia a roku 1983 získal nadstavbovú špecializačnú atestáciu v odbore detská chirurgia. Od roku 1983 pôsobil ako ordinár pre detskú chirurgiu na Chirurgickej klinike MFN. V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu a bol mu udelený titul kandidát vied. V roku 1992 vzniklo samostatné Oddelenie detskej chirurgie, kde pôsobil ako primár oddelenia. Keď sa oddelenie v roku 2002 stalo Klinikou detskej chirurgie bol Milan Dragula vymenovaný za prednostu kliniky a v tejto pozícii pôsobí doposiaľ. V roku 2002 po úspešnej obhajobe práce mu bol udelený titul docent a v roku 2003 bol na základe konkurzného konania menovaný mimoriadnym profesorom JLF UK.

V rokoch 1992 – 1998 bol Milan Dragula členom rady a prezídia Slovenskej lekárskej komory (SLK). V rokoch 1994 – 1996 pôsobil ako člen správnej rady Národnej poisťovne za poistencov. Od roku 1999 doposiaľ je podpredsedom Slovenskej spoločnosti detských chirurgov v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). V roku 2000 sa stal viceprezidentom Slovenskej lekárskej komory a v rokoch 2004 – 2012 bol jej prezidentom. Od júna 2012 je členom Rady SLK. Milan Dragula je členom výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a predsedom komisie pre zavádzanie systémov kvality v rezorte zdravotníctva. V júli 2012 bol menovaný za člena Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky. V septembri 2012 bol menovaný za člena Rady pre informatizáciu a elektronické zdravotníctvo.

Od roku 1999 pôsobí ako člen komisie pre štátne skúšky z odboru pediatria a od roku 2001 ako člen komisie pre štátne skúšky z odboru chirurgia. Milan Dragula je členom vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity a vedeckej rady JLF UK v Martine. Pôsobí ako člen redakčnej rady „Konzílium“ – časopis SLK, člen redakčnej rady „Kvalita“ a člen redakčnej rady „Pediatria“ – odborný lekársky recenzovaný časopis. Milan Dragula je autorom a spoluautorom 198 registrovaných publikácii vydaných doma i v zahraničí a 320 prednášok doma i v zahraničí.
V roku 2008 získal čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatú medailu SLS, Pamätnú medailu Jozefa Žuchu a Pamätnú medailu JLF UK. V roku 2010 získal medailu prof. Rudnika in memoriam poľskej pneumologickej spoločnosti.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: