doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD.

Zdravotníctvo

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD et PhD. v súčasnosti pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univezity v Trnave, je členkou vedeckej rady FZaSP TU a prednášajúcou na RKCMBF UK v Bratislave. Pôsobí aj ako psychológ v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne a je predsedkyňou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Okrem uvedeného je členkou European Association for Palliative Care,  členkou redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. Venuje sa aj lektorskej činnosti, konkrétne je lektorom symptotermálnej metódy v LPP.

V rokoch 2002 až 2004 pôsobila ako supervízor pre zamestnancov v hospici v Červenom Kostelci a v Rajhrade u Brna, neskôr v pozícii klinického psychológa na klinike paliatívnej starostlivosti bl. Zdenky Schelingovej, Fakultnej nemocnice Trnava, v rokoch 2004 až 2007
ako psychológ v sociálno-psychologickej poradni pre ženy a od roku 2007 ako psychológ a supervízor v hospici v Trenčíne a v Palárikove a zároveň ako člen správnej rady v oboch hospicoch – momentálne len v hospici v Trenčíne.

Zahraničné pôsobenie

2002 – 2004 (8 mesiacov): prednášková činnosť na detašovanom pracovisku FZaSP TU v Nairobi, Keňa, zodpovedný pracovník za program pre podvýživené deti
2004: Prednášky na CUEA (Catholic University of Eastern Africa)
2004: Krátkodobá stáž na University of Scranton (Pensylvánia USA)

Publikované monografie:
1.    Dobríková – Porubčanová, P. a kol.: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava, SSV 2005, 280s.

2.    Dobríková, P.: Zvládanie záťažových situácií. Bratislava, Slovak Academic Press, 2007. 127 s. ISBN 978-80-89271-20-7.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: