Transparentnosť vo farmapriestore

 • 8. decembra 2016
 • Bratislava - Hotel Chopin, Galvaniho 28
 • od 115 €
Program konferencie

V ostatných dvoch – troch rokoch zaznamenala slovenská legislatíva dôležité zmeny zamerané na zabezpečenie transparentnosti v interakciách medzi subjektmi farmaceutického trhu, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi. Snaha o zvýšenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, ktoré ani jedného z účastníkov týchto vzťahov nenechávajú chladnými.

SPOLOČNE BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE NA OTÁZKY:

 • Aké sú aktuálne výzvy transparentnej spolupráce medzi farmasubjektmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
 • Súčasné právne limity spolupráce farma – poskytovateľ / zdravotnícky pracovník: Pomáhajú alebo deštruujú možnosti rozvoja týchto vzťahov?
 • Aké pozitíva a aké negatíva priniesla úprava hlásení na NCZI / EFPIA?
 • Čo sa môžeme naučiť z prvého reportu na NCZI?
 • Kedy hlásiť a ako?
 • Aké sú paralely medzi hláseniami o presune hodnôt a režimom zrážkovej dane?
 • Čo tieto režimy spája a čo odlišuje?
 • „Kto“ je „kto“ v rámci okruhu povinných osôb a ako správne určiť svoje postavenie?
 • Na rovinu – kto je „treťou osobou“?
 • Na čo sa „zabudlo“ pri tvorbe právnej úpravy a čo je v nej „navyše“?
 • Ako spracúvať osobné údaje pri plnení notifikačných povinností a čo v prípade odvolania súhlasu na ich spracovanie?
 • Čo nás čaká v blízkej budúcnosti, ako sa bude právne prostredie ďalej vyvíjať?

Fotogaléria

Transparentnosť vo farmapriestore

Program konferencie - Transparentnosť vo farmapriestore

1. Blok: Ako je to dnes na Slovensku s transparentnosťou?

registrácia účastníkov

otvorenie konferencie

RNDr. Jozef Slaný, CSc (riaditeľ Odboru farmácie Ministerstva zdravotníctva SR)

Transparentnosť v liekovej politike

Ing. Marián Šimegh

eHealth – elektronické zdravotníctvo

Ing. Martina Nagyová

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, spracovávanie údajov a ich zverejňovanie

Mgr. Nikola Gurgoľová

Transparentnosť vzťahov vo farmapriestore po novom: Sú naši lekári v konflikte záujmov?

diskusia

coffee break

2. Blok: Zahraničný blok

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

Pozitivní a negativní zkušenosti s transparentností v právu České republiky

Mgr. Jana Švorčiková

Česká republika – transparentnost prostřednictvím seberegulace

diskusia

obed

3. Blok: Vybrané otázky zrážkovej dane a ochrany osobných údajov pri hláseniach

Ing. Iveta Petrovičová

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

Mgr. Zuzana Zoláková

Aplikácia GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov) vo farmapriestore

diskusia

coffee break

4. Blok: Ako hodnotia právni stav jednotliví stakeholderi?

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

(Ne)transparentnosť v kontexte súčasnosti

MUDr. Tamara Milly, MBA

Od samoregulácie farma priemyslu k zákonnej úprave

PharmDr. Karol Polon

ransparentnosť vo farmapriestore z pohľadu generických výrobcov

diskusia

diskusia

Partneri konferencie

Partneri konferencie