PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmácia

Od roku 2010 pracuje ako vedecko-výskumný pracovník a odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdií aj po nich pracovala vo farmaceutických spoločnostiach a tiež ako farmaceut poskytujúci lekárenskú starostlivosť vo verejných lekárňach. Zozbierané skúsenosti uplatňuje pri výučbe predmetov Lekárenstvo a etika a Sociálna farmácia a farmakoekonomika. Je tiež zodpovednou osobou za výučbu a realizáciu predmetu Lekárenská prax a riešiteľkou viacerých grantových projektov.
Počas vysokoškolských štúdií sa ako vedecký pracovník venovala problematike prevencie a terapie kardiovaskulárneho systému následkom účinkov cytotoxicky pôsobiacich látok.

Vo svojich prácach sa orientuje na problematiku lekárenskej starostlivosti, liekovej politiky a etiky v povolaní farmaceuta, aktuálne sa venuje problematike profesijnej spokojnosti farmaceutov.

Je členkou Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Etickej komisie FaF UK v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou viacerých domácich aj zahraničných publikácií a spoluautorkou dvoch monografií. Prednáškovou a organizačnou činnosťou participuje na ďalšom a sústavnom vzdelávaní farmaceutov.