JUDr. Radek Policar

Legislatíva, Právo

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno, okrem iného aj ako vedúci oddelenia verejných zákazok a zástupca vedúceho Odboru právnych vecí. V rokoch 2004 – 2015 pôsobil ako vedúci právneho úseku, námestník pre právne služby a personalistiku a ako zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne. Zároveň pôsobil ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Venoval sa prednáškovej a konzultačnej činnosti v odbore medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Je autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení “, 2008-2010. Je prispievateľom blogu zdravotnickepravo.info. V súčasnosti je námestníkom ministra zdravotníctva ČR pre legislatívu a právo.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Plán „Brexit“ – ako sme sa s vybranými liekovými rizikami vysporiadali v Českej republike