Liek náš každodenný

právne, medicínske a úhradové aspekty farmakoliečby na Slovensku
Program konferencie

Zdravotná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa mnohé aspekty týkajúce sa systémovej, personálnej a materiálnej povahy.  Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú lieky. Zaobchádzanie s liekmi, pravidlá ich používania a ich úhrada, je predmetom regulácie nielen národnej, ale aj (a stále viac) európskej legislatívy. Pacienti sa často pýtajú „Na aké lieky mám nárok?“. V laickej, ale aj v odbornej verejnosti je taktiež neustále prítomný diskurz o obsahu práva na štandard, ako aj diskurz týkajúci sa prístupu pacientov k inovatívnym liekom.

Realita vôbec nie je jednoduchá. Čo je lege artis vo farmakoliečbe a aký je skutočný rozsah povinnosti „postupovať správne“ pri liečbe pacienta ovplyvňovaný úhradovým modelom platným na Slovensku? Aká prísne európske pravidlá upravujúce používanie liekov, determinujú možnosti farmakoterapie na Slovensku, a ktoré výnimky máme implementované do národnej právnej úpravy?


Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.

Na odbornej konferencii Liek náš kažodenný sa budeme venovať týmto témam:

  • Existuje európske právo na štandard zdravotnej starostlivosti z pohľadu farmakoliečby?
  • Prichádza do úvahy alternácia on label liečby prostredníctvom off label z dôvodu cenovej dostupnosti off label liečby v optike povinnosti liečiť lege artis?
  • Právne riziká (zodpovednosť za škodu) liečby off label pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekáreň a držiteľa registrácie lieku
  • Povolenie na terapeutické použitie lieku – aktuálny rámec a kontext na požiadavky európskej legislatívy
  • Kontinuita liečby skúšaným produktom/liekom aj po skončení účasti pacienta v skúšaní – etická/právna zodpovednosť zadávateľa klinického skúšania alebo štátu
  • Osobitné prípady úhrad a úlohy zdravotných poisťovní – súčasnosť vs. výzvy pre budúcnosť
  • Má štát povinnosť zabezpečiť dostupnosť inovatívnej a súčasne finančne náročnej liečby?
  • Ako je nastavený model vstupu inovatívnej liečby do úhradového systému a ako tomu má rozumieť pacient?
  • Majú zmluvy týkajúce sa podmienenej kategorizácie budúcnosť a aká je skúsenosť s ich uzatváraním?

 

Fotogaléria

Liek náš každodenný

Program konferencie - Liek náš každodenný

08:00 - 08:45

Registrácia účastníkov

08:45 - 09:00

Otvorenie konferencie

1. Blok: Brexit a dopady na pacientov
09:00 - 09:20

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. (Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka, Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

Brexit a liekový reťazec – sú identifikované všetky dopady?

09:20 - 09:40

JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR)

Plán "Brexit" - ako sme sa s vybranými liekovými rizikami vysporiadali v Českej republike

09:40 - 10:00

diskusia

10:00 - 10:15

coffee break

2. Blok: Keď je nutné ísť proti pravidlám
10:15 - 10:35

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. (Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka, Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

Analýza povolení na terapeutické použitie liekov podľa § 46

10:35 - 10:55

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Off label a marketing: Právne limity informovania preskriptorov a pacientov o možnostiach off label liečbe

10:55 - 11:15

MUDr. Janka Jančovičová (lekárka, Reumatologické centrum Bratislava)

Je možné postupovať LEGE ARTIS bez liečby off label?

11:15 - 12:00

diskusia

panelová diskusia - prof. MUDr. Pavol Jarčuška

12:00 - 13:00

obed

3. Blok: Ako má štát riešiť extrémne nákladnú liečbu?
13:00 - 13:20

PharmDr. Daniel Ferianc (vedúci odboru liekovej politiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

Nové prístupy k optimalizácii nákladov na farmakoliečbu pacientov

13:20 - 13:40

PharmDr. Monika Lainczová (manažérka odboru liekovej politiky, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.)

Naše limity pri rozhodovaní o úhrade nekategorizovanej liečby pacientovi alebo kde sú hranice solidarity

13:40 - 14:00

RNDr. Jozef Slaný, CSc (riaditeľ Odboru farmácie Ministerstva zdravotníctva SR)

Povoľovanie terapeutického použitia neregistrovaného lieku

14:00 - 14:15

diskusia

14:15 - 14:20

prestávka

4. Blok: Bezpečnosť pacienta a lekára/lekárnika pri farmakoliečbe
14:20 - 14:40

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH (Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta SZU)

(Non)-adherencia k farmakoterapii - problém náš každodenný?

14:40 - 15:00

Mgr. Ján Tomášik (riaditeľ sekcie produktového manažmentu, Národné centrum zdravotníckych informácií)

Je ezdravie jeden z nástrojov pre lepšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta?

15:00 - 15:20

Mgr. Rebeka Šťastná (hlavný štátny radca, Úrad na ochranu osobných údajov)

Klinické skúšanie v optike ochrany osobných údajov - požiadavky na skúšajúceho, centrá skúšania a zadávateľov skúšania

15:20 - 15:40

diskusia

15:40 - 16:00

coffee break

5. Blok: Kde sú hranice hradenej starostlivosti?
16:00 - 16:20

JUDr. Andrea Erdősová, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy)

Je zdravie právom?

16:20 - 16:40

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc. (predseda, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti)

Osobitné prípady úhrad a úlohy zdravotných poisťovní – súčasnosť vs. výzvy pre budúcnosť

16:40 - 17:00

MUDr. Pavel Bician (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici)

11. prikázanie: nebudeš liečiť…

17:00 - 17:20

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD. (Asociácia na ochranu práv pacientov)

Lieky a hodnota za peniaze – vieme to zaplatiť?

17:20 - 17:40

Mgr. Martin Schimmer (partner 2 Martins Legal, advokátska kancelária)

Má pacient právní nárok na hrazení přípravku, který je pro něj jedinou terapií? Přístup ČR, poučení z nedokonalostí dosavadního nastavení úhradového systému a budoucí vývoj.

17:40 - 18:00

diskusia

18:00 -

záver konferencie

Partneri konferencie

Partneri konferencie