PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Farmácia

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (2003). Má špecializáciu v odboroch lekárenstvo (2007), odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health, 2012), klinická farmácia (2018) a certifikát v odbore farmakoekonomika (2007).

V minulosti pôsobila ako odborná asistentka a koordinátorka špecializačného štúdia na Farmaceutickej fakulte UK, kde sa odborne a vedecky venovala problematike utilizácie liekov a klinických aspektov poskytovania farmaceutickej starostlivosti, vrátane zdravotníckej psychológie, komunikácie a etiky. Má niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

V súčasnosti pôsobí ako klinická farmaceutka na Oddelení klinickej farmakológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov a pedagogicky ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty SZU. Jej zameraním je racionalizácia a bezpečnosť farmakoterapie, adherencia pacientov k liečbe a eticko-právne aspekty biomedicínskeho výskumu. 

Riešiteľka niekoľkých grantových projektov, spoluautorka 1 monografie a  autorka a spoluautorka viac ako 150 vedeckých a odborných príspevkov v časopisoch a na domácich i zahraničných konferenciách. Aktívne participuje na sústavnom a špecializačnom vzdelávaní farmaceutov.

Je tajomníčkou Etickej komisie UNB Ružinov, členkou výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS, členkou Subkomisie pre generické lieky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, členkou European Society of Clinical Pharmacy. Od roku 2018 zastupuje MZ SR za oblasť etických komisií v Expert Group on Clinical Trials zriadenej Európskou komisiou v Bruseli.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

(Non)-adherencia k farmakoterapii – problém náš každodenný?