prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

Farmácia

Absolvent (Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava,doktor prírodovedy, kandidát farmaceeutických vied, profesor z odboru verejné zdravotníctvo v roku 1998. Pedagogicky pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1995 -1997 ako externý pracovník na  Vysokej škole veterinárnej a farmaceutickej  v Brne.

Vo vedeckej a odbornej činnosti pôsobí v oblasti utilizácie liekov, spolupracuje so ŠUKL Bratislava, Ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Viac ako 10 rokov je národným predstaviteľom projektu ESAC, zameranom na hodnotenie utilizácie antibiotík v rámci EÚ. Pôsobí ako odborný garant projektu S-Medial, venovanom otázkam racionálneho používania antibiotík. Patrí medzi predstaviteľov farmakoekonomiky v SR, v rámci  ktorej aktívne prednáša a publikuje. Jedno funkčné obdobie pôsobil ako prodekan Farmaceutickej fakulty UK, od roku 1998 je vedúcim katedry. Pod jeho vedením ukončilo štúdium viac ako 100 diplomantov, niekoľko desiatok rigorozantov, 6 PhD a traja docenti, publikoval viac ako 200 prác v domácich a zahraničných časopisoch s 250 citáciami registrovaných v citačných indexoch,   je autor a spoluautor 20 knižných textov a učebníc.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: