JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

Prodekanka pre vzdelávanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedúcou Oddelenia medzinárodného súkromného práva a prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy.

Pani doktorka už počas štúdia, ako aj po jeho skončení, pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Jej pracovné zaradenie v Civilnoprávnej sekcii Ministerstva spravodlivosti SR korešpondovalo s jej záujmom o oblasť organizácie a fungovania súdneho systému. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako člen výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodné a európskeho práva, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho práva a bioetiky.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Je zdravie právom?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: