PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Farmácia

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej ukončila štúdium v roku 2000. Neskôr na Farmaceutickej fakulte absolvovala rigoróznu skúšku, aby získala titul PharmDr.

Neskôr absolvovala viaceré zahraničné pobyty na univerzitách v Belgicku a v Kanade. V roku 2004 získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2007 získala na Univerzite Komenského v Bratislave doktorát v odbore farmakológia.

V roku 2003 začala pracovať na Univerzite Komenského ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie. Od roku 2004 do roku 2012 pôsobila ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Trnave a neskôr aj v Bratislave. Potom pôsobila štyri roky ako vedúca sekcie vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. aktívne ovláda anglický jazyk a je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA). Spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. Má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. 

Do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ju na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenoval minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker s pôsobnosťou od 7. septembra 2016.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Brexit a liekový reťazec – sú identifikované všetky dopady?
Analýza povolení na terapeutické použitie liekov podľa § 46

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: