MUDr. Jozef Weber

Medicína

MUDr. Jozef Weber sa narodil 30. 11. 1950. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr získal atestácie v  internej medicíne (1981), v pneumoftizeológii (1984), v internej medicíne (1992), v gerontológii a geriatrii (1996). V rokoch 1999 – 2001 absolvoval školu verejného zdravotníctva SZÚ.

Od roku 1997 pracuje v špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor n.o. Nitra ako lekár.  V rokoch 1984 -1994 ako primár oddelenia funkčnej diagnostiky, v rokoch 1994-1996 ako primár     pneumologického oddelenia a v súčasnosti ako primár geriatrického oddelenia. V rokoch 1998 – 2001 pôsobil ako štátny krajský lekár na Krajskom úrade v Nitre.

Medzi jeho odborné aktivity z odboru organizácia zdravotníctva a verejné zdravotníctvo patria:
•    WHO Cross Sectional Multicountry, Multimodal Health Survey 2001 – 2002: Slovakia – odborný spolupracovník ( príprava manuálov, spolupráca s agentúrou prevádzajúcou prieskum)
•    WHO World Health Survey 2003-2004: Slovakia – odborný spolupracovník pre Slovensko (asistencia pri preklade a úprave manuálov, školenie anketárov, spolupráca pri kontrole zberu dát a štatistickom vyhodnotení).
•    Pohyb pacientov ústavných zariadení Nitrianskeho kraja v roku 1999 – záverečná práca Škola verejného zdravotníctva SZÚ – analýza údajov poskytnutých NCZI
•    Práva pacientov na Slovensku – príprava Charty práv pacientov (2000-2001) – projektová štúdia. Analýza problematiky práv pacientov v slovenských médiách v roku 2000
•    10 ročné sledovanie vplyvov Jadrovej elektrárne Mochovce, Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Elektrárne Nováky na životné prostredie a zdravie v rokoch 1996-2006 – odborný konzultant.
•    DRG Slovak Version – spolupráca pri prekladoch výkonov podľa orgánových systémov z G – DRG ( ÚDZS Bratislava 2011-2012)
•    DRG Slovensko – člen poradného výboru pre projekt delegovaný SLK 2012
•    DRG Slovensko – člen poradného výboru pre legislatívu DRG za SLK (2013 ÚDZS)

V rámci samosprávy pôsobil ako člen Mestského zastupiteľstva v Nitre počas troch volebných období (1992-1996, 1998 -2002, 2002-2006). V rokoch 1998-2002, 2002-2006 pôsobil ako predseda komisie Ministerstva zdravotníctva  pre sociálne veci, zdravotníctvo a bytovú politiku.

Medzi jeho odborné a politické aktivity v samospráve a výstupy v oblasti verejné zdravie a sociálne veci v kompetencii samospráv patria:  Analýza bytovej politiky v Nitre (2000 – koordinátor, spoluautor), program rozvoja bývania v Nitre (2005 – oblasť zdravotníctvo, sociálne veci a bytová politika –  koordinátor, spoluautor), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra (verzia 2006 – spolupracovník), Komunitný plán Mesta Nitra( verzia 2006 – koordinátor, spoluautor), Analýza sociálneho kapitálu sídliska Párovce Nitra (2008 – koordinátor, spoluautor), Program regenerácie sídliska Párovce, obnova bytových susedstiev – čiastková úloha, Zdravé mesto Nitra (2002 – 2010 –  podpredseda výboru).

Okrem vyššie uvedených aktivít pôsobil v rokoch 1999-2003 ako člen Správnej rady Sociálnej poisťovne, v rokoch 1996-2002 ako člen prezídia Slovenskej lekárskej komory a od roku 2006 až doteraz  je členom kontrolného a zahraničného výboru Slovenskej lekárskej komory. V rámci Nitrianskej komunitnej nadácie pôsobí od roku 2000 ako člen správnej rady.

Záujem v oblasti vedúcej pozície v samospráve: 
•    Sociálna oblasť v samospráve, sociálne zdravotná oblasť – legislatíva, princípy dlhodobej starostlivosti, jej organizácia a financovanie
•    Bývanie – fungovanie trhov, úloha jednotlivých hráčov, legislatíva, plánovanie bývania na celoštátnej a miestnej úrovni, faktory zdravia a bývanie
•    Doprava na miestnej úrovni, doprava a zdravie, miestna politika v doprave
•    Zdravé mesto
•    Efektívne, účinné a priateľské fungovanie samosprávy, hodnotenie dopadov rozhodnutí na miestnej úrovni

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: