Mgr. Tomáš Lipták

Právo

Tomáš Lipták absolvoval Právnickú fakultu Univerzity UPJŠ v Košiciach (2012).
Momentálne je doktorandom na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe na katedre medzinárodného práva v kombinovanej forme štúdia. V rámci dizertačnej práce sa venuje problematike ochrany a podpory priamych zahraničných investícií režimu EÚ.

Jeho odborný záujem spočíva taktiež v rozhodcovskom konaní, medicínskom práve a v práve duševného vlastníctva.
Taktiež spolupracuje s Komorou pre medicínske právo MEDIUS pri analyzovaní relevantnej zahraničnej právnej úpravy a literatúry z oblasti medicínskeho práva.

Okrem iného vypomáha ako dobrovoľník v neziskovej organizácii European Information Society institute (EISi) v otázkach rozhodcovského práva a práva duševného vlastníctva. V publikačnej sfére prispieva ako redaktor do časopisu Legal Point – prílohy teoretického časopisu Právny obzor. Mimo vedeckej činnosti sa realizuje v študentskom spolku ELSA Praha v sekcií Seminars & Conferences.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: