doc. JUDr. Ján Drgonec, CSc.

Právo

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. od skončenia štúdia na Právnickej fakulte v Bratislave (1976) do konca roka 1992 pôsobil najskôr ako interný vedecký ašpirant, potom ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Neskôr ako hosťujúci profesor prednášal jeden semester na Texaskej univerzite v Austine. Tri roky prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2008 prednáša na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti vykonáva advokátsku prax.

K vedecko-pedagogickej činnosti patrí aj publikačná činnosť, ktorá v autorovom prípade momentálne zahŕňa šestnásť knižne vydaných diel a asi 170 štúdií a článkov uverejnených v odborných právnických časopisoch. Najčastejšie a najradšej sa venuje témam z ústavného práva. Z odvetvia medicínskeho práva uverejnil samostatnú monografiu Ústavné práva a zdravotníctvo (Archa, 1996). V spoluautorstve s Pavlom Holländerom uverejnil knihu Moderná medicína a právo (Obzor 1982; druhé vydanie Obzor 1988). Publikačná činnosť z medicínskeho práva zahŕňa okrem toho viac ako štyridsať článkov nielen v odborných časopisoch vydávaných na Slovensku, ale aj vo Francúzsku, Južnej Afrike, Maďarsku, Švajčiarsku a Walese. Predniesol referáty na 8. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1988), 9. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1991) a na 11. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1996). Viedol skupinu expertov, ktorá pre Ministerstvo zdravotníctva SR pripravila návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý Národná rada SR schválila ako zákon č. 277/1994 Z. z.

V rokoch 1993 až 2000 bol sudcom prvého Ústavného súdu Slovenskej republiky. Po uplynutí funkčného obdobia sa stal členom prvej Súdnej rady Slovenskej republiky (2002 až 2007). Vo volebnom období 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom jej Ústavnoprávneho výboru.