JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM

Právo

Vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku, Ústav štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Od roku 2005 pôsobí ako advokát.

Je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group. Autor niekoľkých odborných publikácií a článkov, autor knihy venujúcej sa problematike pacientskych práv – Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde Praha a.s., 2007. Rovnako sa svojím príspevkom: „Aktuální trendy v oblasti úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v ČR“ obsahovo podieľal na publikácií Vybrané otázky zodpovědnosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 – (Husár, J.) Podieľal sa na riešení viacero grantových programov naposledy : Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva 407/08/P148, Grantová agentúra ČR. Spoluzakladateľ a prispievateľ informačného portálu zdravotnicke pravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky – www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.