JUDr. Ondrej Škodler

Právo

JUDr. Ondrej Škodler sa narodil 4.9.1953. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od  roku 1992 pôsobí ako komerčný právnik, v roku 1997 sa stal advokátom. Problematike zdravotníctva sa venuje od roku 1994.

Od tohto roku  je právnym poradcom Slovenskej lekárskej komory, v minulosti bol právnym zástupcom Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a ďalších organizácií v zdravotníctve.
Obhajuje lekárov v trestných konaniach, zastupuje lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v občianskoprávnych a správnych konaniach.

Je autorom niekoľkých desiatok odborných článkov, prednášok, spoluautorom publikácie Medicínske právo, Barancová a kolektív, Veda 2008.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: