PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

Sociológia

Už počas štúdia na univerzite pôsobila v sociálnej oblasti ako dobrovoľníčka pre viaceré významné organizácie, ako napríklad Poradňa pre občianske a ľudské práva, Linka detskej dôvery, Úsmev ako dar a iné. Po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa pracovala na pozícii komunitná pracovníčka pre organizáciu Centrum komunitného rozvoja, v rámci holandského projektu MATRA – Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj.

V rokoch 2007/2008 pôsobila ako členka (neposlanec) stálej komisie mestského zastupiteľstva v Košiciach pre Komisiu školstva, športu a mládeže. Neskôr pôsobila ako manažérka agentúry dočasného zamestnávania pre organizáciu Psychosociálne centrum v Košiciach. Na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pracuje od roku 2007 na pozícii odbornej asistentky. Špecializuje sa na vyučovanie predmetov zameraných na komunitný rozvoj, prevenciu a oblasť detí a mládeže. Súčasne však pôsobí i v praxi sociálnej práce a to ako evaluačná facilitátorka pre medzinárodný program YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme), v rámci občianskeho združenia Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, a taktiež ako odborná pracovníčka poverená riadením komunitného centra v obci Rankovce, v rámci národného projektu Komunitné centrá. V rokoch 2012-2014 pôsobila ako členka hodnotiacej komisie pre projekty organizácie Iuventa.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: