JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Právo

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. sa narodil v Žiline. Právnickú fakultu vyštudoval v Olomouci (2007). V roku 2011 ukončil s vyznamenaním právnickú fakultu v Holandskom Utrechte, obor medzinárodné právo ľudských práv. V roku 2011 a 2012 stážoval v Londýnskej organizácii INTERIGHTS.

Maroš Matiaško v súčasnosti pôsobí v advokácii a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, najmä s Mental Disability Advocacy Center a Ligou lidských práv. V Českej republike sa podieľal na príprave reformy opatrovníctva, pripomienkoval zákon o sociálnych službách, zákon o zdravotných službách a procesné predpisy. Je autorom monografie spoločne s Janou Marečkovou o problematike spôsobilosti na právne úkony: „Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání — Otázka opatrovnictví dospělých“; autorom analýzy právnych aspektov deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti podľa článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a viacerých odborných článkov.

Maroš Matiaško sa systematicky venuje litigácii ľudskoprávnych prípadov, spolupracoval na celej rade prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva (napr. Bureš proti Českej republike, Sýkora proti Českej republike, Červenka proti Českej republike, a ďalšie) a pred českým a slovenským ústavným súdom.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: