prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Sociálna práca

Profesionálna kariéra
1977 – 1982 Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach 1983 – 2008 Univerzita P.J. Šafárika – Katedra psychológie v Prešove 2008 – Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

Vzdelanie
1977 – Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach – jednoodborová psychológia
1977 – 1982 – účelová ašpirantúra na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach v odbore sociálna psychológia
2005 – habilitácia na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna práca
2008 – inaugurácia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca

Ocenenia
Cena dekana FF UPJŠ k životnému jubileu Cena dekana PgF KU v Ružomberku k životnému jubileu Uznanie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera k príprave Zákona o sociálnej práci

Pedagogické zameranie:
Sociálna psychológia pre sociálnu prácu
Psychopatológia pre sociálnu prácu
Sociálna práca v mediácii a probácii
Sociálna práca s rizikovým klientom
Sociálna práca s dlhodobo chorými klientmi
Semináre k bakalárskej a diplomovej práci

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: