JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Právo

V roku 2004 absolvoval Právnickú fakultu UK v Prahe. V roku 2008 obhájil rigoróznu prácu na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. V roku 2010 absolvoval London International Graduate School a získal titul LLM. Od roku 2012 je študentom doktorandského štúdia na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v odbore bioetika.

Od r. 2011 pôsobí ako advokát so špecializáciou na zdravotnícke právo a náhradu škody na zdraví. Od toho istého roku je zamestnancom Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky.

Prednášal na  Bankovom inštitúte, vysokej škole, a.s., na Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, Univerzite Jana Amosa Komenského Praha s.r.o., Metropolitnej univerzite Praha, o.p.s.

Je spoluautorom nasledujúcich monografických publikácií:

– Doležal, Adam, ed. a Doležal, Tomáš, ed. Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 262 s. Judikatura. Přehledy judikatury; sv. 73. ISBN 978-80-7357-676-9

– Doležal, Tomáš a Doležal, Adam. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007. 138 s. ISBN 978-80-7201-684-6

– Seifert, B. – Beneš, V. – Doležal, A: Všeobecné praktické lékařství. Praha : Galén, 2005. 292 s. ISBN 80-7262-369-9

Ďalej  je autorom mnohých odborných a popularizačních prác  z oblasti zdravotnického práva a bioetiky. Aktívne sa podieľal na dalších odborných konferenciách, kde predniesol rad príspevkov o medicínskom práve a bioetike.