Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Právo

Dr. Martin Luterán je rektorom a spoluzakladateľom Kolégia Antona Neuwirtha, nezávislého vzdelávacieho inštitútu, ktorý sa zameriava na interdisciplinárne štúdium pilierov západnej civilizácie. Po štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v štúdiu právnej a morálnej filozofie na Oxfordskej univerzite, kde v roku 2009 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému „Proporcionalita v ústavnom práve a v etike.“

Medzi jeho akademické záujmy patrí predovšetkým vzťah práva a morálky a jeho reflexia v modernom jazyku ľudských práv. Dr.Luterán prezentoval príspevky na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Qatare a na Slovensku. Vo svojej publikačnej činnosti sa venoval problému eutanázie (‚The Choice to Die in the Pretty case and in Dworkin’s ‚Narrative‘ Arguments‘ (2007) Symposium Edition University College Dublin Law Review) a princípu proporcionality (‚Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends‘ in Law and Outsiders: Norms, Processes and “Othering” in the 21st Century (Hart Publishing, 2011)). Dr. Luterán vedie pravidelné semináre a prednášky pre študentov stredných a vysokých škôl na rôzne témy z právnej a morálnej filozofie.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: