RNDr. Zuzana Váczy

Fyziológia

Narodila sa v roku 1970 v Košiciach. V roku 1996 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor: biológia, zameranie: fyziológia živočíchov a človeka. Od roku 1997 pracuje v Združenej tkanivovej banke UNLP Košice. Kvalifikačnú atestáciu v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej imunológii absolvovala v roku 2000 na Subkatedre klinickej imunológie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave. V roku 2003 absolvovala rigoróznu skúšku v odbore biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Od roku 2013 vedie v Združenej tkanivovej banke UNLP Košice laboratórium pre diagnostiku infertility a banku spermií. Doktorandské štúdium v externej forme vo vednom odbore normálna a patologická fyziológia pod vedením školiteľa prof. MUDr. Olivera Rácza, CSc. a školiteľa špecialistu MVDr. Jána Rosochu, CSc. začala v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 2013 absolvovala dizertačnú skúšku, téma práce: Úloha mezenchýmových kmeňových buniek v modulácii aktivity Th17 lymfocytov u autoimunitných ochorení.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: