Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Medicína

Je absolventom odboru všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava, neskôr atestoval v odbore gynekológia a pôrodníctvo a reprodukčná medicína.

Od roku 1979 do roku 1994 pracoval ako odborný asistent na I. gynek. pôrod. klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1992 sa stal vedúcim Pracoviska pre liečbu sterility a asistovanú reprodukciu I. gynek. pôrod. kliniky LF UK. Od roku 1994 do roku 2007 pôsobil v Českej republike, na Gynekologicko – pôrodnickej klinike Fakultnej nemocnice Brno, na poste zástupcu prednostu kliniky pre LPS (primára). Od návratu na Slovensko v roku 2007 až do dnešných dní zastáva pozíciu primára I. gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave a vedúceho Centra reprodukčnej medicíny.

Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu, niekdajším členom Etickej komisie FN Brno a Komisie pre účelnú farmakoterapiu FN Brno. Od r. 2000 doteraz je členom Oborovej rady gynekológie a pôrodníctva Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, Brno, bol školiteľom dvoch doktorandov na LFMU Brno. Dlhodobo pôsobil aj ako člen Komisie pre udeľovanie vedeckých hodností na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov MZ ČR a EÚ.

Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg, od roku 2008 je členom Komisie pre štátne skúšky Lekárskej fakulty UK v Bratislave, aktívne vystupuje na domácich a zahraničných odborných fórach. Je autorom viac ako 140 odborných vedeckých publikácií v literatúre a časopisoch, autorom kapitol v skriptách a učebniciach Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity Brno a členom organizačných výborov v predsedníctvach vedeckých konferencií. V roku 1997 získal cenu za najlepšiu publikáciu na kongrese ISGE v Singapore a dvakrát bol ocenený za najlepšiu prednášku Sympózia asistovanej reprodukcie ČR a Pawlikovou cenou za najlepšiu publikáciu roka 2005 „Minimálně invazivní operace v gynekologii“.

Je členom niekoľkých odborných spoločností (European Society for Human Reproduction and Embryology,International Society for Gynecologic Endoscopy, Českej menopauzálnej a andropauzálnej společnosti), od roku 2009 predsedom Sekcie asistovanej reprodukcie SGPS a podpredsedom Sekcie gynek. endoskopie SGPS.
Zúčastnil sa niekoľkých zahraničných pobytov a stáží v Nemecku (Halle), Holandsku (Groningen), Izraeli (Jeruzalem) a Spojenom kráľovstve (Cambridge).

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: