Informovaný súhlas – účinný nástroj pre manažovanie právneho rizika v nemocnici

  • 19. októbra 2022
  • online platforma MS Teams
  • 119€
Program workshopu

ZAČÍNAME S NOVOU DISKUSNOU PLATFORMOU „FÓRUM NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“!

Týmto webinárom štartujeme diskusnú platformu „Fórum nemocničného práva“, na ktorej budeme niekoľkokrát v priebehu roka debatovať o právnych a procesných špecifikách poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na vybrané témy sa pozrieme precízne a do hĺbky a spoločne s účastníkmi tohoto fóra budeme hľadať riešenia, ktoré je možné implementovať do prevádzky nemocnice. Ste srdečne pozvaní!

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje niekoľko základných princípov. V pilotnom webinári určenom špeciálne pre právnikov či manažérov pracujúcich v nemocničnej sfére sa budeme venovať jednému, a to kľúčovému pravidlu poskytnutia zdravotnej starostlivosti na základe informovaného súhlasu pacienta. Informovaný súhlas v sebe skrýva viaceré polohy – od vyjadrenia rešpektu k autonómii pacienta po premietnutie procesu jeho získavania do zdravotnej dokumentácie, až po jeho defenzívnu funkciu v podobe právnej ochrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. My sa na tento inštitút pozrieme práve optikou jeho využitia ako nástroja manažovania právneho rizika pri poskytovaní starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení. Naše odporúčania budeme stavať na súhlasovej rozhodovacej činnosti domácich a zahraničných súdov.

Celý program webinára si môžete prečítať nižšie. Ak Vám už teraz napadá otázka, ktorá sa Vám spája s danou témou, pošlite nám ju vopred na office@medius.sk.


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavnom zdravotníckom zariadení, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.


SPÍKER

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Prednášajúci je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS špecializujúcej sa na zdravotnícke právo, autor mnohých odborných článkov, vedúci autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2022) a spoluautor komentára Zákona o reklame (Wolters Kluwer 2021). Poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu a vykonáva aj edukačnú činnosť na LF UPJŠ a SAK. Je členom Etickej komisie pre klinické skúšanie liekov zriadenej MZ SR, ako aj členom Etickej komisie ÚDZS).

KEDY A KDE?

Termín: 19.10.2022 (streda) od 9.00 do 11.45

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 119 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.


ĎALŠIE TERMÍNY „FNP“

Webinár je súčasťou diskusnej platformy založenej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS s názvom „Fórum nemocničného práva“ (FNP). Cieľom FNP je umožniť osobám pracujúcim v ústavnej sfére (ktoré majú v náplni práce právne či bezpečnostné aspekty poskytovateľa) sa na pravidelnej báze stretávať a diskutovať do hĺbky vybrané problémy právno-organizačného charakteru.

Témy pre FNP môžete navrhnúť aj Vy – napíšte nám na office@medius.sk a Vami identifikovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúceho podujatia FNP.

Termíny diskusných stretnutí FNP na rok 2023 sú nasledovné: 1.2.2023, 7.6.2023 a 4.10.2023. Ak Vás tento formát zaujíma, rezervujte si miesto už teraz na office@medius.sk a my Vám na Vami rezervovaný termín poskytneme „early bird“ zľavu vo výške 10% z registračného poplatku.

Informovaný súhlas – účinný nástroj pre manažovanie právneho rizika v nemocnici

Program workshopu - Informovaný súhlas – účinný nástroj pre manažovanie právneho rizika v nemocnici

1. Blok: Systémové predpoklady pri informovanom súhlase a pomôcky zo zahraničia
09:00 - 09:45

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Informovaný súhlas ako proces, ktorý musí mať svojho „pána“. Ako môžu dobre nastavené procesy znížiť riziká neriadenej eskalácie nespokojnosti pacienta smerom na súdne konanie a zníženie reputácie zariadenia (výsledky štúdie zo Španielska a možná extrapolácia na slovenské prostredie)? Komunikácia na pacienta – alfa a omega prevencie sporov. Aktuálne zahraničné modely medicínskej komunikácie, ktoré je nevyhnutné implementovať aj do praxe slovenských nemocníc.

2. Blok: Právne zakotvenie informovaného súhlasu v detaile praxe a súdnych rozhodnutí
09:45 - 10:30

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Základné kamene informovaného súhlasu: poučenie a vyjadrenie rozhodnutia pacienta. Kto je partnerom lekárovi pre rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti? Rozdelenie spôsobilý/nespôsobilý pacient a ako nastaviť proces v zariadení? Poučenie – rozdelenie podľa adresáta poučenia, času poskytnutia poučenia, možnosti odmietnuť poučenie a aké dôsledky na zápis do zdravotnej dokumentácie má prijatie/odmietnutie poučenia (kontext na judikatúru). Poučenie – požiadavky vyžadované zákonom v poslednom znení od 1.8.2022, štruktúra/obsah poučenia v nadväznosti na typ zákroku (od invazívnosti, elektívnosti atď.)

10:30 - 10:45

Prestávka

3. Blok: Systémové presahy informovaného súhlasu a práca s nemocničným prostredím
10:45 - 11:45

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Odraz informovaného súhlasu v internom systéme hodnotenia bezpečnosti pacienta – ako urobiť posun od formalizmu k efektívnemu nástroju manažovania rizika? Personál nemocnice ako najdôležitejší spojenec znižovania právneho rizika – aké sú možnosti a výzvy pre prácu s lekárom/sestrou, na čo sa zamerať a ako „predať“ model procesu informovaného súhlasu kolegom/kolegyniam v nemocnici?

11:45 - 12:00

Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu