JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

Právo

UDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné daňové právo. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti veľkej štvorky a v medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2015): titul doktor filozofie (PhD.).
  • University of Floria, Levin College of Law, USA (2013): titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo
  • Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku (2012): titul PhDr.
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2010): titul doktor práv (JUDr.).

Zahraničné aktivity

  • Seminar on International and European Tax Law, University of Valencia, Spain (2014).
  • Letná škola medzinárodného zdaňovania pre strednú a východnú Európu, Viedeň, Rakúsko, Organizovaná pod záštitou Inštitútu pre rakúske a medzinárodné daňového právo (2012).
  • Hosťujúci výskumník na Institute for Austrian and International tax law, Viedeň, Rakúsko (2012).
  • Universita degli studi di Foggia, Facolta di giurisprudenza –Taliansko, Foggia (2008/2009).
  • Universita per stranieri Perugia, Taliansko (september 2008).

Špecializácia

Medzinárodné a európske daňové právo

Prioritnou oblasťou zamerania praxe a akademickej činnosti Michala Kočiša je oblasť finančného a daňového práva. V tejto oblasti práva sa sústreďuje prevažne na otázky spojené s problematikou právnych aspektov dvojitého zdanenia a daňových únikov. V rámci toho sa venuje otázkam, akými sú napr. uplatňovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodná spolupráca správcov daní, rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a tiež činnosti OECD v oblasti priamych daní. V oblasti daňového práva tiež vykonáva prevažnú časť svojej publikačnej činnosti. Osobitne sa špecializuje na problematiku transferového oceňovania, ktorá zahŕňa posudzovanie daňových dopadov v transakciách medzi závislými osobami. V roku 2015 vydal vo vydavateľstve Wolters Kluwer monografiu s názvom „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá je prvou publikáciou na túto tému na Slovensku.

Vnútroštátne daňové právo

Vo vnútroštátnom daňovom práve sa Michal Kočiš zameriava okrem iného aj na osobitné formy zdaňovania farmaceutických spoločností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež na všeobecné právne poradenstvo v oblati uplatňovania zákona o dani z príjmov. V oblasti DPH poskytuje poradenstvo pri plánovaní transakcií domácich a zahraninčých podnikateľských subjektov. Venuje sa tiež otázkam daňové práva procesného a zastupovaniu klientov v daňovom konaní.

Medicínske  právo

V jednej z prioritných oblastí zamerania kancelárie, ktorou je medicínske právo sa činnosť Michala Kočiša sústreďuje predovšetkým na poskytovanie právnych služieb klientom – pacientom pri ochrane ich osobnostných práv, či pri vymáhaní náhrad škôd na zdraví vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či náhradám škôd na zdraví spôsobených dopravnými nehodami.

Farmaceutické právo

Michal Kočiš sa vo svojej praxi venuje aj farmaceutickému právu, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku výroby liekov a ich registrácie, procesu od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, vrátane oblasti reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Správne právo

V oblasti správneho práva sa Michal Kočiš venuje predovšetkým problematike územnej samosprávy, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s činnosťou obcí a miest, ako aj mestských častí mesta Košice. Z hľadiska právnej úpravy ide najmä o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, ako aj o iné zákonné a podzákonné právne predpisy súvisiace s činnosťou subjektov územnej samosprávy.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: