MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Medicína

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V roku 2009 mu bol udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby na LF UK v Bratislave, v roku 2012 ukončil špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH), „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a štúdium Master in Business Administration (MBA) na Sales Manager Akademie vo Viedni. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave a posledné dva roky vykonáva znaleckú činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia). Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike venóznemu tromboembolizmu v onkológii, genitourinárnych malignít a karcinómu prsníka. Je členom viacerých odborných spoločností vrátane ESMO a členom redakčnej rady časopisu Onkológia. V súčasnosti študuje právo na Právnickej fakulte VŠ Danubius.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: