prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

Medicína

(* 24. října 1944) je český lekár, popredný onkológ.

Do roku 2014 pôsobil ako riaditeľ brnenského Masarykovho onkologického ústavu. V súčasnosti je predsedom Českej onkologickej spoločnosti ČLS JEP. V minulosti bol prednostom Internej hematoonkologickej kliniky, spoločného pracoviska Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity a fakultnej nemocnice Brno. V rokoch 1997-2003 zastával post dekana Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Je členom viacerých domácich aj zahraničných odborných spoločností (Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Česká hematologická společnost  ČLS JEP, Spolek lékařů českých v Brně, Česká internistická společnost ČLS JEP, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, European Society of Medical Oncology, Multinational Association of Supportive Care in Cancer, European Association for Palliative Care, Slovenská chemoterapeutická spoločnost, European Group for Blood and Marrow Transplantation, American Society for Blood and Marrow Transplantation…)

Je autorom a spoluautorom viac než 350 publikácií v domácej a zahraničnej odbornej tlači. Tiež autorom alebo editorom 18 odborných a edukačných kníh. Zúčastnil sa viac než 150 popularizačných aktivít predovšetkým v oblasti onkológie. Je autorom článkov v novinách a časopisoch, vystupuje v rozhlase či televízii.

Prezident Českej republiky Václav Klaus ocenil  vynikajúce výsledky jeho práce a dňa 28. 10. 2007 mu  udelil Medailu Za zásluhy – Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je tiež držiteľom ocenenia Osobnosť roka 2009 a 2010. V roku 2011 mu bol udelený Dekret za zásluhy o umění a v tomto roku (2015) Cena mesta Brno za medicínu a farmáciu.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.