Ing. Ivan Chynoradský

Miroslav Odor

Narodil sa v roku 1976. Od roku 1999 pracoval ako operátor IS senior v Tatra banke (Bratislava). Od roku 2012 pracoval ako IT manažér pre G4S Technology Solutions s.r.o., kde zodpovedal za prevádzku a súlad s IT a telekom definovanými globálnymi štandardmi G4S materskou spoločnosťou založených na základe normy ISO/IEC 2700x. Zároveň zodpovedal za bezpečnosť a definovanie politiky IKT, vykonával analýzy, návrhy efektívnych a účinných odporúčaní na zlepšenie bezpečnosti procesov.

Od roku 2015 do 2017 pracoval ako IT manažér/IT service manažér pre Asseco Solutions a.s., kde definoval a aplikoval IKT stratégie, politiky, štandardov a procedúr spoločnosti. Pripravoval tiež podklady pre audity, zhodu a hodnotenie oddelenia IT.

Od roku 2017 je bezpečnostným manažérom na Ministerstve zdravotníctva SR v Bratislave. Zaoberá sa výkonom dohľadu nad plnením základných povinností z požadovaných právnych noriem.

Jeho pracovnou náplňou je aj:

▪  Usmerňovanie útvarov ministerstva a organizácií v pôsobnosti ministerstva pri dodržiavaní bezpečnosti informačných systémov v zmysle požadovaných právnych noriem

▪  Realizácia technických, organizačných a personálnych opatrení a spracovanie súvisiacej povinnej dokumentácie v zmysle požadovaných právnych noriem

▪  Vedenie a aktualizácia dokumentácie na zaistenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

▪  Predkladanie výročných správ o stave a plnení informačnej bezpečnosti vedeniu úradu

▪  Členstvo v komisiách a pracovných skupinách na ochranu osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

▪  V rámci rozsahu svojej činnosti zabezpečovanie individuálnych a kolektívnych školení pre zamestnancov ministerstva

Ing. Marián Šimegh

Ing. Marián Šimegh vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v súkromnom sektore ako analytik, architekt a neskôr aj ako projektový manažér v IT sektore.

Do roku 2010 úspešne realizoval viacero projektov. Od roku 2010 nastúpil na pozíciu architekta do Národného centra zdravotníckych informácii, kde sa neskôr stal projektovým manažérom projektu eSO1. Dnes pôsobí na pozícii riaditeľa Sekcie rozvoja a integrácie. Jednou z hlavných výziev, ktorej čelí na svojej pozícii je postupné zavedenie elektronického zdravotníctva eHealth na Slovensku. Súčasťou je aj nastavenie správnej deployment stratégie, kde zavedenie elektronických služieb zdravotníctva do praxe sa pokladá zatiaľ za najväčší projekt v štátnej správe.