doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Medicína

Pracuje ako primár Oddelenia radiačnej onkológie VOÚ, a.s. v Košiciach. Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 1989 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Atestoval v odbore radiačná onkológia v roku 1996 a v odbore klinická onkológia v roku 1999. Doktorandskú prácu v odbore onkológia s názvom „Chemorádioterapia nádorov hlavy a krku“ obhájil v r. 2007 na Univerzite Komenského v Bratislave.

V rokoch 1994 a 1996 bol zamestnaný na Oddelení klinickej onkológie Christie Hospital v Manchestri. Študijné pobyty podporené grantmi UICC a ESTRO absolvoval v Heerlene a v Utrechte v rokoch 1994 a 1998 a v AKH Viedeň v roku 2002.

Pracuje ako externý učiteľ VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, kde v roku 2012 habilitoval v odbore verejné zdravotníctvo.

Jeho klinická prax je spätá predovšetkým s rádioterapiou nádorov hlavy a krku a karcinómu prostaty. Ďalšie oblasti klinického záujmu zahŕňajú nekonvenčnú frakcionáciu, paliatívnu liečbu, konkomitantnú chemoterapiu a kontrolu kvality rádioterapie.

Podieľa sa na viacerých klinických štúdiách zameraných na liečbu nádorov hlavy a krku, karcinómu prostaty a mozgových nádorov. Publikuje a prednáša predovšetkým v oblasti rádioterapie zhubných nádorov

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: