Dr. Carmen Bărbat, MA, MD

Aurora Carmen Bărbat, MA, MD pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Fakulty sociológie a psychológie na Západnej univerzite v Timisoare, Rumunsko. Je lekárka. V roku 1993 ukončila štúdium všeobecného lekárstva  na Univerzite medicíny a farmácie Victora Babesa, Timişoara, Rumunsko). V roku 2002 získala diplom z kresťanskej sociálnej práce na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu im Breisgau v Nemecku.  Titul “Doktora medicínskych vied” získala v roku 2009 na Univerzite Medicíny a farmácie Victora Babesa.
Doteraz publikovala 3 knihy, približne 45 článkov a kapitol v odborných domácich  a medzinárodných publikáciách a časopisoch, v ktorých sa venovala oblastiam sociálnej medicíny, sociálnej práce, užívania drog, zmierovania sa s rakovinou, náboženstvom ako prostriedkom zmierovania. Taktiež sa zúčastnila mnohých domácich a zahraničných sociálno-medicínskych a psychologicko-duchovných tréningov, výskumných programov, konferencií a osvetových aktivít (Erasmus, CEEPUS). Dr. Bărbat organizuje vedecké podujatia, je členkou rumunských, ako aj zahraničných vedeckých spoločností a komisií.

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

Už počas štúdia na univerzite pôsobila v sociálnej oblasti ako dobrovoľníčka pre viaceré významné organizácie, ako napríklad Poradňa pre občianske a ľudské práva, Linka detskej dôvery, Úsmev ako dar a iné. Po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa pracovala na pozícii komunitná pracovníčka pre organizáciu Centrum komunitného rozvoja, v rámci holandského projektu MATRA – Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj.

V rokoch 2007/2008 pôsobila ako členka (neposlanec) stálej komisie mestského zastupiteľstva v Košiciach pre Komisiu školstva, športu a mládeže. Neskôr pôsobila ako manažérka agentúry dočasného zamestnávania pre organizáciu Psychosociálne centrum v Košiciach. Na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pracuje od roku 2007 na pozícii odbornej asistentky. Špecializuje sa na vyučovanie predmetov zameraných na komunitný rozvoj, prevenciu a oblasť detí a mládeže. Súčasne však pôsobí i v praxi sociálnej práce a to ako evaluačná facilitátorka pre medzinárodný program YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme), v rámci občianskeho združenia Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, a taktiež ako odborná pracovníčka poverená riadením komunitného centra v obci Rankovce, v rámci národného projektu Komunitné centrá. V rokoch 2012-2014 pôsobila ako členka hodnotiacej komisie pre projekty organizácie Iuventa.