Liek náš každodenný

Zdravotná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa mnohé aspekty týkajúce sa systémovej, personálnej a materiálnej povahy.  Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú lieky. Zaobchádzanie s liekmi, pravidlá ich používania a ich úhrada, je predmetom regulácie nielen národnej, ale aj (a stále viac) európskej legislatívy. Pacienti sa často pýtajú „Na aké lieky mám nárok?“. V laickej, ale aj v odbornej verejnosti je taktiež neustále prítomný diskurz o obsahu práva na štandard, ako aj diskurz týkajúci sa prístupu pacientov k inovatívnym liekom.

Realita vôbec nie je jednoduchá. Čo je lege artis vo farmakoliečbe a aký je skutočný rozsah povinnosti „postupovať správne“ pri liečbe pacienta ovplyvňovaný úhradovým modelom platným na Slovensku? Aká prísne európske pravidlá upravujúce používanie liekov, determinujú možnosti farmakoterapie na Slovensku, a ktoré výnimky máme implementované do národnej právnej úpravy?


Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.

PhDr. David Černý

(* 1977) vystudoval filosofii na Filosofické fakultě Pontifikální univerzity Tomáše Akvinského v Boloni a v Římě. V Boloni přednášel kurzy logiky a filosofie vědy. V současné době pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. a na 1. LF UK v Praze dokončuje postgraduální studium bioetiky. Předmětem jeho zájmu je filosofická logika, etika, filosofie práva, personální ontologie a bioetika. Je hlavním autorem monografie D. Černý a kol. Lidské embryo v perspektivě bioetiky, spoluautorem monografie Doležal, Adam, Černý, David, Doležal Tomáš. Kmenové buňky. Etické a právní aspekty výzkumu. Je také autorem celé řady odborných článků z filosofické logiky, etiky a bioetiky. Pro deníky Mladá Fronta a Lidové noviny píše popularizační  články o filosofii a etice, pravidelně přispívá do týdeníku Reflex.

,,Istoty“ zákona vs. neistoty života

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka. Nielen pre pacienta ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti.

Kto je zodpovedný za určenie toho, kde sa skrýva „najvyššie blaho“ pacienta? Kto nesie zodpovednosť za rizikové terapeutické postupy? Ako nastaviť liečbu u nespolupracujúcich pacientov a aké právne konzekvencie v sebe skrýva starostlivosť o maloletých onko-pacientov? Má lekár liečiť aj v prípade nesúhlasu pacienta? Ako na otázku komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta a na postavenie zdravotníckeho pracovníka pozerá právo, bioetika, či psychológia? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu pri liečbe onkologických ochorení?

 

prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel

Narodená 7. mája 1957, v Sarralbe (Moselle/Francúzsko)

Vzdelanie
Ph D, Medicína, Strasbourg, 1983
Ph D, Katolícka teológia, Metz, 1989.
Habilitácia v oblasti etiky a morálnej teológie, Strasbourg, 1998.
Univerzitný diplom “Európska zdravotná politika”, Nancy, 1993.

Profesionálna kariéra
Od septembra 1999: Profesorka fakulty katolíckej teológie, University of Strasbourg. (predtým: Maître de Conférences na University of Metz (F).
Od septembra 2005: Riaditeľka magisterského programu v etike na University of Strasbourg (F); Riaditeľka CEERE (Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique/ European Center for the Study and Teaching of Ethics / Európske centrum pre štúdium a učenie etiky). 11. jún 2008: Prvé ocenenie za učenie etiky vo Francúzsku

Výskumné aktivity
Riadenie výskumnej skupiny « Bioetika a náboženstvo” (EA 1343); Viceprezidentka nemocničného a univerzitného oddelenia medicínskej etiky (DUHE), Členka výskumnej skupiny, “Etika a ľudské práva” (University of Strasbourg); Organisatrice des “Journées Internationales d’Ethique” (next: 4e JIE March 23-26, 2011)
Viceprezidentka ATEMu od roku 2000. Prezidentka ESCT-Franzúzsko a členka presidia ESCT Európa. Členka Societas Ethica.
Zúčastňuje sa činnosti množstva medzinárodných výskumných skupín, najmä v oblasti Medicínskej etiky a interdisciplinárnej etiky (Univerzity v Ženeve a Lausanne o starších ľuďoch, v Amsterdame o “dôstojnom umieraní; vo Fribourgu (Švajč.) a v Bergame (Tal.) o kultúrnych právach;

Etické komisie, etické štruktúry
Viceprezidentka rady pre etiku v Alsace (Espace de Réflexion Ethique Région Alsace – ERERAL); Prezidentka Asociácie Herrade de Landsberg. O etike v Alsace“ ; Členka etickej výskumnej skupiny Sv. Vincent (Strasbourg) ; členka etickej komisie lekárskej fakuly v Strasbourgu; Členka etickej komisie Francúzskej spoločnosti pre hrudnú a kardiovaskulárnu chirurgiu. Členka dozornej rady (Conseil de surveillance) Regionálnej agentúry pre zdravie (Agence Régionale de santé) atď.

Knihy
Posledné knihy: MJ. Thiel (éd), Quand la vie naissante se termine, PUS, 2010; Cena za medicínsku etiku Maurica Rapina za knihu Où va la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. PUS, 2003. Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. PUS, 2006; Les rites autour du mourir, PUS, 2008;

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. je UNESCO Chair in Bioethics (riaditeľ Centra bioetiky UNESCO) na FF PU v Prešove. Bol editorom Bioethics in Central Europe (2009) a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu Ethics & Bioethics (in Central Europe).

Publikoval tieto knihy: Etika na Slovensku – minulosť a prítomnosť  (2008), Etika a reflexie morálky (2008), Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003), Slovak Lutheran Social Ethics (1997), Etika sociálnych dôsledkov v kontexte jej kritiky (1999), Človek a morálka (1997), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Etika konzekvencializmu (1995) a mnohých ďalších učebníc, štúdií a príspevkov o bioetike, konzekvencialistickej etike, dejinách etiky na Slovensku a aplikovanej etike. Bol editorom kolektívnej monografie Morality of the Past from the Present Perspective (2007), trojzväzkovej učebnice Etika (2010) a mnohých ďalších zborníkov. Nedávno publikoval štúdiu Martin Rázus: Literary and Philosophical Reflections on Morality in Journal of Religious Ethics (2011, vol. 39, No. 1, pp. 152-172).

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Docent Szaniszló pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010.

Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie.

Po ukončení inauguračného konania v roku 2014 je od februára 2015 profesorom a garantom študijného odboru Sociálna práca na Fakulte sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.