MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Od 1.1.2022 je povereným riaditeľom NIHO.

Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel

Narodil sa v roku 1954 v Geldrope v Holansku. Vyštudoval teológiu na Katolíckej univerzite v Nijmegen, kde v roku 1993 získal doktorát s prácou na tému „Peace Learning in the Church“. Od roku 1990 do 1996 bol členom pracovnej skupiny venovanej problematike duchovnej pastorácie v armáde. V roku 1995 bol vymenovaný za profesora Vojenských štúdii duchovnej správy na Univerzite v Tilburgu.

Vyučuje náboženstvo a etiku v medzinárodných konfliktoch, etiku vojny a mieru a vojenskú etiku. Súčasne vyučuje Sociálnu náuku Cirkvi na Tilburskej škole teológie, na oddelení Katolíckej teológie Tilburskej univerzity aplikovanej etiky  (Fontys Hogeschool Utrecht) a na Canon Triest Inštitúte bratov milosrdnej lásky v Moerzeke v Belgicku. Súčasne je prof. van Iersel poradca pre teológiu a rozvoj politiky Rímsko-katolíckej vojenskej pastoračnej služby v Holansku. Je zakladateľom Úradu pre vojenskú etiku pri holanskom ministerstve obrany (1999)., Centra pre štúdium väzenskej pastorácie a Katedry pre štúdium väzenskej pastorácie (2009) na Tilburgskej univerzite. Prof. van Iersel je súčasne diakonom katolíckej Cikrvi od roku 1989.

Mgr. Zuzana Zoláková

Študovala politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Titul magistra práva získala v roku 2012 na Právnickej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju diplomovú prácu venovala téme Právne aspekty asistovanej reprodukcie. Už počas štúdia sa angažovala v aktivitách občianskeho združenia Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONES – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P.J. Šafárika, a tiež medzinárodné konferencie Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky (2012), Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013) a Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014).

Je spolueditorom zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013). Odborne sa zameriava predovšetkým na otázky súvisiace s výkonmi asistovanej reprodukcie, reprodukčnými právami, darcovstvom buniek, etické a právne aspekty nových technológií.

Prof. Jan  Sokol, PhD., CSc.

Pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964-90 vedl vývoj software ve VÚMS Praha. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filosofických knih. Podepsal Chartu 77, v letech 1990-92 místopředseda SN FS ČSFR za OF, 1998 ministr školství, 2003 koaliční kandidát na presidenta ČR. Od roku 1992 přednáší filosofii, antropologii institucí a etiku na UK v Praze, v letech 2000-07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě.

Publikoval zejména: 1994 „Mistr Eckhart a středověká mystika“, 1995 „Malá filosofie člověka“, 1997 „Čas a rytmus“, 2002 „Filosofická antropologie – Člověk jako osoba“, 2004 „Člověk a náboženství“, 2007 „Moc, peníze a právo“, 2008 „Zůstat na zemi. Rozhovory nad Biblí“, 2013 „Thinking about ordinary things“, 2014 „Etika, život, instituce“.

 

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Reprodukčné zdravie ženy obsahuje celé spektrum prístupov, ktoré majú rovnaký menovateľ – snahu zabezpečiť realizáciu základných potrieb človeka a jeho najintímnejších túžob. Dnes, kedy je západná civilizácia vystavená zvyšujúcim sa problémom v oblasti prirodzenej reprodukcie sú tieto témy stále väčšou výzvou pre medicínu, bioetiku, psychológiu, či právo. Ako by mala vyzerať komplexná starostlivosť o reprodukčné zdravie, akú úlohu v nej zohráva správna diagnostika a komunikácia medzi lekárom a pacientkou? Aké je právne nastavenie asistovanej reprodukcie a ako by mohla vyzerať jeho právna úprava? Nakoľko môžme disponovať embryami? Aké sú právne riziká domácich pôrodov, hormonálnej antikoncepcie, či rizikových zákrokov v gynekológii a pôrodníctve? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu o reprodukčné zdravie ženy?

 

Mgr. Adriána Švirková

Mgr. Adriana Švirková je absolventkou odboru etická výchova v kombinácii s pedagogikou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V súčasnosti je  doktorandkou na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na filozofické otázky medicíny a problémy bioetiky, lekárskej a ošetrovateľskej etiky.

Mgr. Adriána Jesenková, PhD.

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

MUDr. Miroslav Mikolášik

Miroslav Mikolášik ukončil vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe po úspešnej maturite na gymnáziu vo francúzskom Nîmes. Na Inštitúte lekárskej etiky a bioetiky v Bratislave prednášal lekársku etiku. Šestnásť rokov vykonával aktívne lekárske povolanie. Je spoluzakladateľom a dodnes aj prezidentom občianskeho združenia Donum Vitae za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, ktoré v roku 1992 zorganizovalo Svetový Pro-Life kongres v Bratislave s 2400 účastníkmi.

Pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, kde bol členom Zahraničného výboru, Výboru pre sociálne veci a zdravotníctvo a Spoločného parlamentného výboru Európsky parlament – NR SR za Slovensko. Na Ministerstve zdravotníctva SR bol sekčným šéfom zahraničných vzťahov. Bol členom viacerých špecializovaných delegácií ako napr. člen vládnej delegácie SR na Konferencii Káhira + 5 v New Yorku (1999), na IV. Konferencii OSN o ženách v Pekingu (1995), na Konferencii o populácii a rozvoji Káhire, kde vystúpil aktívne s prejavmi o rodine a právach človeka (1994). V zahraničí Slovensko reprezentoval ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade. Diplomati 120 veľvyslanectiev v Kanade ho zvolili za prezidenta prestížnej Ottawa Diplomatic Association.

Od roku 2004 doteraz je poslancom Európskeho parlamentu ako člen frakcie Európskej ľudovej strany za KDH, člen Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Podvýboru pre ľudské práva. Ako spolupredseda parlamentnej pracovnej skupiny pre bioetiku vedie aktuálne diskusie k etickým problémom v oblasti legislatívy biotechnológií a medicíny. Miroslav Mikolášik sa stal štyrikrát hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu k významným legislatívnym nariadeniam a smerniciam platným v celej Európskej únii. Na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu aktívne obhajuje záujmy slovenských občanov, pričom len za ostatné trojročné obdobie v pléne vystúpil viac ako 280 krát.

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Čo je základom pre zdravé fungovanie vzťahov v slovenskom zdravotníctve? Rešpektuje súčasné nastavenie nejaké princípy? Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD

P. Dr. narodený 1932 vo Wroclawi (vtedy Breslau) bol v roku 1958 vysvätený za kňaza v St:augustin u Bonnu. 1968-84 bol prof. morálnej teologie na Divine Word School in Tagaytay City na Filipínach, 1984-1991 na Pápežskej Univerzite Urbaniana v Ríme a 1991-200? na Teologickej Vysokej škole Sv. Gabriela pri Viedni.

Od roku 1995 do 2003 bol súčasne docentom na Filozoficko-Teologickej Vysokej škole Sv. Augustína pri Bonne a od roku 1999 do roku 2007 na Filozoficko-teologickej Vysokej škole Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi pri Viedni. Vypracoval medzi iným dvojzväzkovú prácu Morálnej teológie, Kresťanskej etiky, ktorá najprv vyšla v angličtine (1975 a 1978) a bola mnohokrát vydaná v Anglicku, na Filipínach a v Indii. 1995/97 vyšla táto práca aj v nemeckom jazyku (Trier, Vyd. Paulinus). Nasledovali preklady do taliančiny, kórejštiny, češtiny (len II. diel), litovštiny (5.000 exemplárov a len I. diel), čínštiny, indonézštiny a rumunčiny (p. prof. neuvádza vietnamské vydanie, pretože pre ideologický režim bol preklad vydaný ako samizdat.