MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

Vyštudoval medicínu a v rokoch 1996 až 2002 pracoval ako redaktor a moderátor TV Markíza. V období 2002 – 2004 bol členom reformného tímu Rudolfa Zajaca na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je zakladajúcim partnerom, senior analytikom, výkonným riaditeľom Health Policy Institute a kandidátom strany SaS na ministra zdravotníctva.

Od roku 2020 pôsobí vo funkcii riaditeľa Odboru zdravotnícva a lekára Bratislavského samosprávneho kraja. Zaoberá sa zdravotnou politikou, dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a zdravotníckou legislatívou.

Telefonujete, skypujete či zoomujete s pacientom? Toto je vaše desatoro pre právne bezpečné realizovanie telemedicíny!

POZÝVAME VÁS NA ONLINE WORKSHOP S DISKUSIOU!

Moderné technológie otvárajú dvere pre dištančné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník má svojho pacienta doslova na jeden “klik”. A je to pohodlné a dostupné aj pre pacientov, ktorí majú problém prísť do ambulancie fyzicky.

Bezpečná telemedicína je však právnou alchýmiou. Ochrana osobných údajov pacienta, bezpečnosť prenosu, otázky legálnosti záznamu výkonu, vzťah k zápisu do zdravotnej dokumentácie či ochrana osobnosti samotného zdravotníka (nenahráva si vás pacient? 🙂 ). A, samozrejme, právna zodpovednosť za výkon realizovaný telemedicínou.

Prinášame vám prehľad pravidiel, ktoré vám pomôžu realizovať telemedicínu v súlade s právnymi predpismi, a tak sa vyhnúť potenciálnym sankciám od orgánov kontroly.

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo

Termín: 21.5.2021 od 13.00 do 15.30

Tí, ktorých téma workshopu zaujala, no nebudú sa ho môcť zúčastniť v deň jeho konania, budú mať po úhrade registračného poplatku a realizácii workshopu k dispozícii jeho kompletný záznam. Informujte nás o tom, prosím, pri vašej registrácii.


Každý účastník získa po workshope Pravidlá pre bezpečný výkon telemedicínskej starostlivosti vypracované advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS špecializujúcou sa na zdravotnícke právo.


INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Cena workshopu je 36 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania workshopu zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť workshop sledovať online.

Vždy pripravení! Vybrané zmeny v zdravotníckej legislatíve 2019/2020

Pozývame vás na pracovné raňajky!

Rýchle stravovanie škodí zdraviu, a preto sa ponáhľať nebudeme. Pri kávičke, obloženom chlebíčku, či sladkom croissante sa budeme rozprávať o schválených zmenách v kľúčových právnych predpisoch týkajúcich sa zdravotníctva – zákon o liekoch (362/2011), zákon o úhradách (363/2011), zákon o zdravotnej starostlivosti (576/2004), zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (578/2004).

Posledné pracovné dni roku 2019 má zmysel venovať hlbšiemu pochopeniu dopadu legislatívnych zmien na oblasť zdravotníctva. Nenechajte si ujsť diskusiu o prínose vybraných noviel a prijmite pozvanie na naše pracovné raňajky.


Tematické okruhy alebo „ostal kameň na kameni“?

  • Podmienená úhrada a vyrovnací rozdiel
  • 3,2,1 štart! – úhradové skupiny a určovanie referenčného lieku pre účely UZP2
  • Pravidlá sú na to, aby sa obchádzali? – princíp zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta a zníženie ceny lieku
  • Klinické skúšanie v roku 2019 – od príkazu ministerky používať templatovu zmluvu k poslednej novele 362/2011 Z.z.
  • Dobro došli (!?) – veľa nových §§ o zdravotných pomôckach v zákone o liekoch
  • Zdravotnú dokumentáciu vedieme už len elektronicky a prečo to nefunguje
  • A predsa písomne – kedy sa zdravotná dokumentácia vedie písomne a ako sa zaznamenáva písomná forma do e-zdravia
  • Vitajte v 21.storočí – čo zapisujeme do zdravotnej dokumentácie a aký to má súvis s GDPR
  • Kto nám pribudol medzi oprávnené osoby s právom vstupu do elektronickej zdravotnej knižky?
  • … a ešte pár vecí navyše.

INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Zvýhodnená cena 75 EUR/osoba platí pri registrácii do 30.11.2019. Pri registrácii po tomto dátume je cena workshopu 90 EUR/osoba. V prípade 3 osôb za jednu spoločnosť workshop pre štvrtú osobu zdarma. Nie sme platcami DPH.


Max počet účastníkov: 50
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese miriama.tomkova@medius.sk

MUDr. Pavel Bician

Lekár MUDr. Pavel Bician je detský hematológ a onkológ pôsobiaci v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako zástupca prednostu kliniky pediatrickej onkológie a hematológie. Zároveň je predsedom občianskeho združenia Svetielko nádeje ktorá pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám a ktorá v rámci projektu Detský mobilný hospic Svetielko nádeje poskytuje paliatívnu starostlivosťdeťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí.

prof. MUDr. Pavol Jarčuška

MUDr. Janka Jančovičová

MUDr. Miroslav Lednár

Po ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského pracoval 9 rokov vo Fakultnej nemocnici a v Národnom ústave respiračných chorôb v Bratislave ako internista. Od roku 1993 pracoval v rôznych pozíciách medzinárodných farmaceutických výrobcov (Merck Sharp & Dohme, Sanofi, Pfizer) na Slovensku. Od roku 1998 sa angažoval v práci asociácií originálnych farmaceutických výrobcov. V súčasnosti je predsedom Predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), člena Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V roku 2009 mu bol udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby na LF UK v Bratislave, v roku 2012 ukončil špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH), „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a štúdium Master in Business Administration (MBA) na Sales Manager Akademie vo Viedni. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave a posledné dva roky vykonáva znaleckú činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia). Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike venóznemu tromboembolizmu v onkológii, genitourinárnych malignít a karcinómu prsníka. Je členom viacerých odborných spoločností vrátane ESMO a členom redakčnej rady časopisu Onkológia. V súčasnosti študuje právo na Právnickej fakulte VŠ Danubius.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Lékař, internista a psychiatr, spolueditor první české monografie o psychosomatické medicíně (1993). Psychoterapeut Střediska psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1. V roce 1990 založil spolu s prof. Helenou Haškovcovou, CSc. a s dalšími spolupracovníky Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství při 3. lékařské fakultě UK v Praze. Patří tedy k zakladatelské generaci lékařské etiky v ČR. V r. 1993 habilitoval v oboru lékařská etika na Karlově univerzitě v Praze. Od r. 2008 vede katedru etiky a filosofie v pomáhajících profesích při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD.

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD. vyštudoval filozofiu a medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity vo Frankfurte. Prax v internej medicíne, gastroenterológii a paliatívnej starostlivosti získal okrem iných aj na tejto univerzite. Súčasne sa venoval medicínskej etike a v roku 2006 získal PhD. (habilitoval) v medicínskej etike na Goetheho Univerzite vo Frankfurte. Od tohto roku pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte histórie a etiky v medicíne na Goetheho univerzite vo Frankfurte.

Od roku 2005 je riaditeľom 1. kliniky v Kettelerovej nemocnici v Offenbachu nad Mohanom, kdevedieajGastrointestinálnerakovinové centrum. Ide o jedno z najvýznamnejšíchrakovinových center, ktoré sa špecializuje na starostlivosť o pacientov trpiacich rakovinou pečene, žalúdka a tráviaceho traktu.

Stephan Sahm publikoval v recenzovaných vedeckých časopisoch, je tiež autorom a editorom kníh o liečbe rakoviny tráviaceho traktu, o starostlivosti o umierajúcich a predbežných usmerneniach. Je tiež koeditorom knihy o paliatívnej starostlivosti a členom vedeckej rady nemeckého odborného časopisu “Zeitschrift für medizinische Ethik”.
Stephan Sahm je členom uznávaných medzinárodných a domácich odborných spoločností a bol menovaný za člena Pápežskej akadémie pre život. Je pravidelným prispievateľom nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung na témy z medicínskej etiky.