Telefonujete, skypujete či zoomujete s pacientom? Toto je vaše desatoro pre právne bezpečné realizovanie telemedicíny!

POZÝVAME VÁS NA ONLINE WORKSHOP S DISKUSIOU!

Moderné technológie otvárajú dvere pre dištančné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník má svojho pacienta doslova na jeden “klik”. A je to pohodlné a dostupné aj pre pacientov, ktorí majú problém prísť do ambulancie fyzicky.

Bezpečná telemedicína je však právnou alchýmiou. Ochrana osobných údajov pacienta, bezpečnosť prenosu, otázky legálnosti záznamu výkonu, vzťah k zápisu do zdravotnej dokumentácie či ochrana osobnosti samotného zdravotníka (nenahráva si vás pacient? 🙂 ). A, samozrejme, právna zodpovednosť za výkon realizovaný telemedicínou.

Prinášame vám prehľad pravidiel, ktoré vám pomôžu realizovať telemedicínu v súlade s právnymi predpismi, a tak sa vyhnúť potenciálnym sankciám od orgánov kontroly.

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo

Termín: 21.5.2021 od 13.00 do 15.30

Tí, ktorých téma workshopu zaujala, no nebudú sa ho môcť zúčastniť v deň jeho konania, budú mať po úhrade registračného poplatku a realizácii workshopu k dispozícii jeho kompletný záznam. Informujte nás o tom, prosím, pri vašej registrácii.


Každý účastník získa po workshope Pravidlá pre bezpečný výkon telemedicínskej starostlivosti vypracované advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS špecializujúcou sa na zdravotnícke právo.


INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Cena workshopu je 36 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania workshopu zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť workshop sledovať online.

Vždy pripravení! Vybrané zmeny v zdravotníckej legislatíve 2019/2020

Pozývame vás na pracovné raňajky!

Rýchle stravovanie škodí zdraviu, a preto sa ponáhľať nebudeme. Pri kávičke, obloženom chlebíčku, či sladkom croissante sa budeme rozprávať o schválených zmenách v kľúčových právnych predpisoch týkajúcich sa zdravotníctva – zákon o liekoch (362/2011), zákon o úhradách (363/2011), zákon o zdravotnej starostlivosti (576/2004), zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (578/2004).

Posledné pracovné dni roku 2019 má zmysel venovať hlbšiemu pochopeniu dopadu legislatívnych zmien na oblasť zdravotníctva. Nenechajte si ujsť diskusiu o prínose vybraných noviel a prijmite pozvanie na naše pracovné raňajky.


Tematické okruhy alebo „ostal kameň na kameni“?

  • Podmienená úhrada a vyrovnací rozdiel
  • 3,2,1 štart! – úhradové skupiny a určovanie referenčného lieku pre účely UZP2
  • Pravidlá sú na to, aby sa obchádzali? – princíp zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta a zníženie ceny lieku
  • Klinické skúšanie v roku 2019 – od príkazu ministerky používať templatovu zmluvu k poslednej novele 362/2011 Z.z.
  • Dobro došli (!?) – veľa nových §§ o zdravotných pomôckach v zákone o liekoch
  • Zdravotnú dokumentáciu vedieme už len elektronicky a prečo to nefunguje
  • A predsa písomne – kedy sa zdravotná dokumentácia vedie písomne a ako sa zaznamenáva písomná forma do e-zdravia
  • Vitajte v 21.storočí – čo zapisujeme do zdravotnej dokumentácie a aký to má súvis s GDPR
  • Kto nám pribudol medzi oprávnené osoby s právom vstupu do elektronickej zdravotnej knižky?
  • … a ešte pár vecí navyše.

INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Zvýhodnená cena 75 EUR/osoba platí pri registrácii do 30.11.2019. Pri registrácii po tomto dátume je cena workshopu 90 EUR/osoba. V prípade 3 osôb za jednu spoločnosť workshop pre štvrtú osobu zdarma. Nie sme platcami DPH.


Max počet účastníkov: 50
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese miriama.tomkova@medius.sk

MUDr. Pavel Bician

Lekár MUDr. Pavel Bician je detský hematológ a onkológ pôsobiaci v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako zástupca prednostu kliniky pediatrickej onkológie a hematológie. Zároveň je predsedom občianskeho združenia Svetielko nádeje ktorá pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám a ktorá v rámci projektu Detský mobilný hospic Svetielko nádeje poskytuje paliatívnu starostlivosťdeťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí.

prof. MUDr. Pavol Jarčuška

MUDr. Janka Jančovičová

MUDr. Miroslav Lednár

Po ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského pracoval 9 rokov vo Fakultnej nemocnici a v Národnom ústave respiračných chorôb v Bratislave ako internista. Od roku 1993 pracoval v rôznych pozíciách medzinárodných farmaceutických výrobcov (Merck Sharp & Dohme, Sanofi, Pfizer) na Slovensku. Od roku 1998 sa angažoval v práci asociácií originálnych farmaceutických výrobcov. V súčasnosti je predsedom Predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), člena Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V roku 2009 mu bol udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby na LF UK v Bratislave, v roku 2012 ukončil špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH), „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a štúdium Master in Business Administration (MBA) na Sales Manager Akademie vo Viedni. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave a posledné dva roky vykonáva znaleckú činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia). Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike venóznemu tromboembolizmu v onkológii, genitourinárnych malignít a karcinómu prsníka. Je členom viacerých odborných spoločností vrátane ESMO a členom redakčnej rady časopisu Onkológia. V súčasnosti študuje právo na Právnickej fakulte VŠ Danubius.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Lékař, internista a psychiatr, spolueditor první české monografie o psychosomatické medicíně (1993). Psychoterapeut Střediska psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1. V roce 1990 založil spolu s prof. Helenou Haškovcovou, CSc. a s dalšími spolupracovníky Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství při 3. lékařské fakultě UK v Praze. Patří tedy k zakladatelské generaci lékařské etiky v ČR. V r. 1993 habilitoval v oboru lékařská etika na Karlově univerzitě v Praze. Od r. 2008 vede katedru etiky a filosofie v pomáhajících profesích při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD.

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD. vyštudoval filozofiu a medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity vo Frankfurte. Prax v internej medicíne, gastroenterológii a paliatívnej starostlivosti získal okrem iných aj na tejto univerzite. Súčasne sa venoval medicínskej etike a v roku 2006 získal PhD. (habilitoval) v medicínskej etike na Goetheho Univerzite vo Frankfurte. Od tohto roku pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte histórie a etiky v medicíne na Goetheho univerzite vo Frankfurte.

Od roku 2005 je riaditeľom 1. kliniky v Kettelerovej nemocnici v Offenbachu nad Mohanom, kdevedieajGastrointestinálnerakovinové centrum. Ide o jedno z najvýznamnejšíchrakovinových center, ktoré sa špecializuje na starostlivosť o pacientov trpiacich rakovinou pečene, žalúdka a tráviaceho traktu.

Stephan Sahm publikoval v recenzovaných vedeckých časopisoch, je tiež autorom a editorom kníh o liečbe rakoviny tráviaceho traktu, o starostlivosti o umierajúcich a predbežných usmerneniach. Je tiež koeditorom knihy o paliatívnej starostlivosti a členom vedeckej rady nemeckého odborného časopisu “Zeitschrift für medizinische Ethik”.
Stephan Sahm je členom uznávaných medzinárodných a domácich odborných spoločností a bol menovaný za člena Pápežskej akadémie pre život. Je pravidelným prispievateľom nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung na témy z medicínskej etiky.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

(* 24. října 1944) je český lekár, popredný onkológ.

Do roku 2014 pôsobil ako riaditeľ brnenského Masarykovho onkologického ústavu. V súčasnosti je predsedom Českej onkologickej spoločnosti ČLS JEP. V minulosti bol prednostom Internej hematoonkologickej kliniky, spoločného pracoviska Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity a fakultnej nemocnice Brno. V rokoch 1997-2003 zastával post dekana Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Je členom viacerých domácich aj zahraničných odborných spoločností (Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Česká hematologická společnost  ČLS JEP, Spolek lékařů českých v Brně, Česká internistická společnost ČLS JEP, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, European Society of Medical Oncology, Multinational Association of Supportive Care in Cancer, European Association for Palliative Care, Slovenská chemoterapeutická spoločnost, European Group for Blood and Marrow Transplantation, American Society for Blood and Marrow Transplantation…)

Je autorom a spoluautorom viac než 350 publikácií v domácej a zahraničnej odbornej tlači. Tiež autorom alebo editorom 18 odborných a edukačných kníh. Zúčastnil sa viac než 150 popularizačných aktivít predovšetkým v oblasti onkológie. Je autorom článkov v novinách a časopisoch, vystupuje v rozhlase či televízii.

Prezident Českej republiky Václav Klaus ocenil  vynikajúce výsledky jeho práce a dňa 28. 10. 2007 mu  udelil Medailu Za zásluhy – Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je tiež držiteľom ocenenia Osobnosť roka 2009 a 2010. V roku 2011 mu bol udelený Dekret za zásluhy o umění a v tomto roku (2015) Cena mesta Brno za medicínu a farmáciu.