Sťažnosť na nemocnicu – odporúčania, ako ustáť spor s pacientom

MÁJOVÝ WEBINÁR VÁS PRIPRAVÍ NA TO, ABY VÁS PRÍPADNÁ SŤAŽNOSŤ PACIENTA NEZASKOČILA


Informácia pre záujemcov: Nestihli ste sa tohto webinára zúčastniť online? Máme pre Vás kompletný videozáznam! Stačí, keď nám napíšete na office@medius.sk a my Vám po zakúpení jeho obsah sprístupníme.


Kto niečo robí, robí aj chyby. V zdravotníctve sa však často stáva, že sa pacient sťažuje, aj keď mu bola starostlivosť poskytnutá správne. Tak ako existuje niekoľko základných odporúčaní na to, aby sa nemocnica vyhla sporu s pacientom, existuje aj mnoho spúšťačov eskalácie nespokojnosti, ktoré môžu končiť v podanie sťažnosti. Nastavenie správneho procesu riešenia sťažnosti a dodržanie niekoľkých (aj vedou overených) postupov môže znížiť riziko toho, že by pacient svoju nespokojnosť ventiloval na polícii, ÚDZS či súde. Paradoxne je prvým predpokladom úspechu to, ak sa pacient sťažuje nemocnici a nie na sociálnej sieti. Buďme radi, ak pacient svoju sťažnosť doručí nemocnici a nezašle ju rovno na políciu alebo na súd. Čo so sťažnosťou a ako na prípadné otvorenie sporu s pacientom, to bude témou nášho webinára.


Termín: 15.5.2024 (streda) od 9.00 do 12.00

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky, vedúcim autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu.

JUDr. Tomáš Husovský
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky a členom autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Špecializuje sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov v civilných, trestných a správnych konaniach.

 

Poskytovanie starostlivosti doma, telemedicína a zodpovednosť za manažovanie pacienta k inému špecialistovi

ROBÍTE VAŠU PRÁCU S ❤ ? STRÁVTE VALENTÍNSKY PODVEČER S NAMI! POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR S DISKUSIOU! NEBUDE TO ROMANTIKA, NO ZATO SA DOZVIETE VEĽA UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ PRI PRÁCI ZÚŽITKUJETE.

Ambulancia zodpovedá za správny postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zákon umožňuje poskytovanie starostlivosti v domácom prostredí pacienta, ako aj využívanie telemedicíny. Čo v prípade, ak počas takejto formy starostlivosti zdravotnícky pracovník zistí, že pre správne poskytnutie svojej služby potrebuje vybavenie či pomôcky, ktoré má v ambulancii? A čo by mal zdravotnícky pracovník robiť, ak zistí, že pacient potrebuje pomoc iného špecialistu? Hrozí mu riziko, ak následný manažment pacienta zanedbá? Musí od 1.1.2024 aj klinický logopéd či psychológ vypísať pacientovi ePN?

Nosné témy:

 • Čo musí byť splnené, aby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v domácom prostredí pacienta?
 • Na čo si dať pozor pri telemedicíne? Umožňuje telemedicínu zákon?
 • Ako máme rozumieť povinnosti ambulancie správne manažovať pacienta pri identifikácii, že potrebuje intervenciu iného špecialistu?
 • Vysvetlenie povinnosti ePN pri klinických logopédoch a psychológoch.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre zdravotníckych pracovníkov s prihliadnutím na špecifické otázky vznikajúce pri práci klinických psychológov, poradenských, pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

Ako v nemocnici nastaviť funkčný systém preverovania oznámení korupcie a nežiadúcich udalostí?

PRÍĎTE S NAMI UZAVRIEŤ TOHTOROČNÚ ŠNÚRU WEBINÁROV V RÁMCI VÁM UŽ DOBRE ZNÁMEHO „FÓRA NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“!

Nemocnice, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, sú povinné mať systém prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2023 a čerstvo od 1.9.2023 boli tieto povinnosti rozšírené a do zákona 54/2019 Z. z. bol zavedený účinnejší mechanizmus ochrany oznamovateľa (zamestnanca, ale aj obchodného partnera), ako aj rozšírenie obsahu internej smernice a informačných povinností zamestnávateľa. Dajme nabok “formálny” rozmer splnenia tejto povinnosti a pozrime sa na to, či môže dobre nastavený proces záchytu problémových situácií priniesť nemocnici skutočný benefit. Aké sú skúsenosti zo zahraničia a prečo máme podľa názorov zahraničných odborníkov myslieť aj na posilnenie celkovej internej kultúry oznamovania nežiadúcich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?


Termín: 19.10.2023 (štvrtok) od 9.00 do 11.45

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

Mgr. Veronika Pačutová
(Lektorka je duálnou PhD. študentkou v odbore verejné zdravotníctvo pôsobiaca na UPJŠ a univerzite RUG v Holandsku)

Mgr. Pavol Boka
(Lektor je riaditeľom Komory pre medicínske právo – MEDIUS)


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.

Mgr. Pavol Boka

Je absolventom Universitá Pontificia Salesiana v Ríme, kde absolvoval štúdium filozofie s ukončeným titulom Bc. Následne absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobil v treťom sektore v oblasti mládežníckych organizácií. Zároveň niekoľko rokov viedol ako predseda jednu z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku, Domka.

V posledných rokoch sa v Komore pre medicínske právo – MEDIUS venuje hlavne téme bezpečnosti pacienta, nastavovaniu systémov bezpečnosti a rozvoju systému na manažovania rizík eMEDIUS.

Mgr. Veronika Pačutová

Je duálna PhD. študentka v odbore verejné zdravotníctvo, ktorá pôsobí na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a taktiež na Oddelení lekárskych vied univerzity RUG v Holandsku. Vo všeobecnosti je jej výskum zameraný na oblasť dopadu pandemického manažmentu na zdravie a pohodu zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa silne orientuje na témy, akými sú bezpečnosť pacienta a incidenty v oblasti bezpečnosti pacientov, hlásenie a ich prevencia počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Mala možnosť absolvovať stáže na University of Southern Denmark, na Ministerstve zdravotníctva SR, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo všeobecných nemocniciach. Významné pracovné skúsenosti a vášeň pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti získala počas pandemickej situácie COVID-19 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v roku 2020.

Publikované články:

 • Impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists, International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;
 • Job leaving intentions of dentists associated with COVID-19 risk, impact of PanMan and personal coping resources, International Journal of Public Health 2022;
 • Psychological responses are strongly associated with pandemic management, Frontiers in Psychology 2022;
 • Pandemic management impacts Slovak health care workers’ quality of life during the COVID-19 pandemic, Plos ONE 2023;
 • Opportunities to strengthen resilience of health care workers’ regarding patient safety, BMC Health Services Research 2023.

JUDr. Bc. Pavel Štukovský

Vyštudoval právo a ekonómiu s manažmentom. Venuje sa problematike zdravotníctva a práva viac ako 10 rokov. Pracoval vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. či na Ministerstve zdravotníctva SR. V súčasnosti pôsobí ako biznis analytik v Národnom centre zdravotníckych informácií a zároveň je aj právnikom a nemocničným ombudsmanom v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Externe spolupracuje s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde pôsobí ako člen v rozkladových komisiách.

Mgr. Rozália Ovári

Vyštudovala laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Viac ako 10 rokov pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. na viacerých organizačných útvaroch. V Národnom centre zdravotníckych informácií sa venuje problematike systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Pôsobila ako vedúca oddelenia IT produktov a aktuálne je od 1. júna 2023 poverená riadením sekcie strategického manažmentu.

Zdravotná dokumentácia – právne a praktické otázky jej vedenia a sprístupňovania v nemocničných zariadeniach

„FÓRUM NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“ SI PRE VÁS PRED LETOM PRIPRAVILO EŠTE JEDEN WEBINÁR – SRDEČNE VÁS NAŇHO POZÝVAME!

Zdravotná dokumentácia – jedna z top tém zdravotníckeho práva, ktorá má súčasne najužší vzťah k forenzným aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hoci sú obsahom zdravotnej dokumentácie (ZD) odborné medicínske informácie vzťahujúce sa k zdraviu pacienta, pravidlá jej vedenia a sprístupňovania sú predmetom prísnych právnych podmienok. Nejde teda len o to, „čo“ zapisovať, ale aj „či“ a „ako“. Navyše majú informácie v ZD vo väčšine prípadov povahu osobitnej kategórie osobných údajov pacienta, čo je dôvodom na zvýšenie pozornosti pri jej vedení. Aktuálna právna úprava už nestačí s dychom za technickými možnosťami a potrebami zdravotníctva a to môže prinášať stále väčšie rozpory medzi „law in books“ a „law in action“.

Prijmite pozvanie na odbornú debatu o tom, čo súčasné legislatívne rámce pre vedenie ZD znamenajú, v čom sa skrývajú najväčšie právne riziká a prečo je dôležité tejto téme v praxi fungovania zdravotníckeho zariadenia venovať neustálu pozornosť.


Termín: 7.6.2023 (streda) od 9.00 do 13.15

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

JUDr. Tomáš Husovský
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
(Lektor je riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár Bratislavského samosprávneho kraja)

Ing. Peter Čvapek, MBA
(Lektor je generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR)

Mgr. Rozália Ovári
(Lektorka je poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu v NCZI)

JUDr. Bc. Pavel Štukovský
(Lektor je biznis analytik a expert na zdravotnícku legislatívu v NCZI)


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie, zamestnancom Ministerstva zdravotníctva SR a samosprávnych krajov, ako aj zamestnancom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 129 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 10% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

Vyštudoval medicínu a v rokoch 1996 až 2002 pracoval ako redaktor a moderátor TV Markíza. V období 2002 – 2004 bol členom reformného tímu Rudolfa Zajaca na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je zakladajúcim partnerom, senior analytikom, výkonným riaditeľom Health Policy Institute a kandidátom strany SaS na ministra zdravotníctva.

Od roku 2020 pôsobí vo funkcii riaditeľa Odboru zdravotnícva a lekára Bratislavského samosprávneho kraja. Zaoberá sa zdravotnou politikou, dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a zdravotníckou legislatívou.

Chcete vyberať poplatky od pacientov? Zoznámte sa s pravidlami, ktoré je nutné dodržať, aby bol váš postup zákonný

POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR, NA KTOROM SA DOZVIETE, NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI VYBERANÍ POPLATKOV OD VAŠICH PACIENTOV!

Zdravotná starostlivosť je služba s vysokou pridanou hodnotou. Robíte pre svojich pacientov viac ako je štandard preplácaný zdravotnými poisťovňami? Uvažujete o rozdelení svojich služieb na základnú starostlivosť a na nadstavbu, ktorá umožní záujemcovi získať vyšší komfort a vašej ambulancii nový zdroj príjmu? Boríte sa s tým, že platby od poisťovní už dlhodobo nepokrývajú náklady vašej ambulancie? Alebo ste nezmluvná ambulancia, no nemáte istotu, za aké služby môžete od pacientov účtovať poplatky? Pozývame vás na praktický webinár, na ktorom do „poslednej šrubky“ rozoberieme tému poplatkov v ambulancii. Nebojte sa, nebude to teória – vysvetlíme základné pravidlá a ukážeme príklady z praxe, ktoré vám pomôžu upraviť vaše cenníky tak, aby ste boli v bezpečí a aby ste od pacientov mohli účtovať služby nad rámec toho, čo je „štandard“.


ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

 • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme základné povinnosti ambulancie týkajúce sa cenníka a zoznamu výkonov – kde sú upravené + praktická pomôcka na zapamätanie.
 • Aké riziká hrozia ambulancii, ak účtuje poplatky v rozpore so zákonnými pravidlami?
 • Poďme na to prakticky – vysvetlíme, aký je rozdiel medzi zmluvnou a nezmluvnou ambulanciou z pohľadu možnosti vyberať od pacienta poplatky.
 • Mám zmluvu s poisťovňou. Môžem si žiadať od pacienta doplatok, ak mi poisťovňa platí málo?
 • Musím mať cenník, aj keď som nezmluvný poskytovateľ a pracujem na priame platby bez zmluvy s poisťovňami?
 • Som zmluvný poskytovateľ a vyberám od pacientov paušálny poplatok za „nadštandard“. Prešlo mi to na VÚC-ke, teda je to v poriadku, však? Veruže nemusí… Ukážeme príklady vyslovene nezákonných poplatkov, pri ktorých je len otázkou času, kedy ich VÚC postihne pokutou.
 • Zaujímajú vás kazuistiky? Ponúkneme vybrané rozhodnutia VÚC, ktorými boli uložené pokuty, a ozrejmíme, aké poučenie si z toho môžete zobrať do praxe.
 • Ide do tuhého – toto sú 4 základné pravidlá, ktoré ak dodržíte, bude váš cenník OK.
 • Good practice – za toto by ste si poplatky mohli pýtať.
 • … a čerešnička na torte – nezabudnite cenník správnym spôsobom zverejniť. Máme pre vás praktický návod, ktorý viete okamžite využiť.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre zdravotníckych pracovníkov s prihliadnutím na špecifické otázky vznikajúce pri práci klinických psychológov, poradenských, pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov. Odpovede nájdu aj ďalší špecialisti pôsobiaci v ambulantnej oblasti.