Sťažnosť na nemocnicu – odporúčania, ako ustáť spor s pacientom

MÁJOVÝ WEBINÁR VÁS PRIPRAVÍ NA TO, ABY VÁS PRÍPADNÁ SŤAŽNOSŤ PACIENTA NEZASKOČILA


Informácia pre záujemcov: Nestihli ste sa tohto webinára zúčastniť online? Máme pre Vás kompletný videozáznam! Stačí, keď nám napíšete na office@medius.sk a my Vám po zakúpení jeho obsah sprístupníme.


Kto niečo robí, robí aj chyby. V zdravotníctve sa však často stáva, že sa pacient sťažuje, aj keď mu bola starostlivosť poskytnutá správne. Tak ako existuje niekoľko základných odporúčaní na to, aby sa nemocnica vyhla sporu s pacientom, existuje aj mnoho spúšťačov eskalácie nespokojnosti, ktoré môžu končiť v podanie sťažnosti. Nastavenie správneho procesu riešenia sťažnosti a dodržanie niekoľkých (aj vedou overených) postupov môže znížiť riziko toho, že by pacient svoju nespokojnosť ventiloval na polícii, ÚDZS či súde. Paradoxne je prvým predpokladom úspechu to, ak sa pacient sťažuje nemocnici a nie na sociálnej sieti. Buďme radi, ak pacient svoju sťažnosť doručí nemocnici a nezašle ju rovno na políciu alebo na súd. Čo so sťažnosťou a ako na prípadné otvorenie sporu s pacientom, to bude témou nášho webinára.


Termín: 15.5.2024 (streda) od 9.00 do 12.00

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky, vedúcim autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu.

JUDr. Tomáš Husovský
www.hhpartners.eu, www.medipravnik.sk

Lektor je partnerom v advokátskej kancelárii zameranej na zdravotnícke právo, autorom mnohých odborných článkov týkajúcich sa zdravotníckej problematiky a členom autorského kolektívu ku komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2015, 2023), poskytujúci poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Špecializuje sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov v civilných, trestných a správnych konaniach.

 

Ako v nemocnici nastaviť funkčný systém preverovania oznámení korupcie a nežiadúcich udalostí?

PRÍĎTE S NAMI UZAVRIEŤ TOHTOROČNÚ ŠNÚRU WEBINÁROV V RÁMCI VÁM UŽ DOBRE ZNÁMEHO „FÓRA NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“!

Nemocnice, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, sú povinné mať systém prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2023 a čerstvo od 1.9.2023 boli tieto povinnosti rozšírené a do zákona 54/2019 Z. z. bol zavedený účinnejší mechanizmus ochrany oznamovateľa (zamestnanca, ale aj obchodného partnera), ako aj rozšírenie obsahu internej smernice a informačných povinností zamestnávateľa. Dajme nabok “formálny” rozmer splnenia tejto povinnosti a pozrime sa na to, či môže dobre nastavený proces záchytu problémových situácií priniesť nemocnici skutočný benefit. Aké sú skúsenosti zo zahraničia a prečo máme podľa názorov zahraničných odborníkov myslieť aj na posilnenie celkovej internej kultúry oznamovania nežiadúcich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?


Termín: 19.10.2023 (štvrtok) od 9.00 do 11.45

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

Mgr. Veronika Pačutová
(Lektorka je duálnou PhD. študentkou v odbore verejné zdravotníctvo pôsobiaca na UPJŠ a univerzite RUG v Holandsku)

Mgr. Pavol Boka
(Lektor je riaditeľom Komory pre medicínske právo – MEDIUS)


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.

Mgr. Pavol Boka

Je absolventom Universitá Pontificia Salesiana v Ríme, kde absolvoval štúdium filozofie s ukončeným titulom Bc. Následne absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobil v treťom sektore v oblasti mládežníckych organizácií. Zároveň niekoľko rokov viedol ako predseda jednu z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku, Domka.

V posledných rokoch sa v Komore pre medicínske právo – MEDIUS venuje hlavne téme bezpečnosti pacienta, nastavovaniu systémov bezpečnosti a rozvoju systému na manažovania rizík eMEDIUS.

Mgr. Rozália Ovári

Vyštudovala laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Viac ako 10 rokov pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. na viacerých organizačných útvaroch. V Národnom centre zdravotníckych informácií sa venuje problematike systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Pôsobila ako vedúca oddelenia IT produktov a aktuálne je od 1. júna 2023 poverená riadením sekcie strategického manažmentu.

PharmDr. Monika Lainczová

Monika Lainczová vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2016 získala certifikáciu v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo.
Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore, ale aj v distribučnej spoločnosti. Od roku 2013 sa venovala oblasti liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Od roku 2014 je členkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.